θηρίον
Englishman's Concordance
θηρίον (thērion) — 19 Occurrences

Acts 28:4 N-ANS
GRK: κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς
NAS: saw the creature hanging
KJV: saw the [venomous] beast hang
INT: hanging the beast from the

Acts 28:5 N-ANS
GRK: ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ
NAS: he shook the creature off
KJV: he shook off the beast into
INT: having shaken off the creature into the

Hebrews 12:20 N-NNS
GRK: διαστελλόμενον Κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ
NAS: IF EVEN A BEAST TOUCHES
KJV: And if so much as a beast touch
INT: [which] was commanded And if a beast should touch the

Revelation 11:7 N-NNS
GRK: αὐτῶν τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον
NAS: their testimony, the beast that comes
KJV: testimony, the beast that ascendeth
INT: of them the beast who comes up

Revelation 13:1 N-ANS
GRK: τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον ἔχον
NAS: I saw a beast coming
KJV: and saw a beast rise up out of
INT: the sea a beast rising having

Revelation 13:2 N-NNS
GRK: καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον
NAS: And the beast which I saw
KJV: And the beast which I saw
INT: And the beast which I saw

Revelation 13:11 N-ANS
GRK: εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ
NAS: another beast coming
KJV: another beast coming up
INT: I saw another beast rising out of

Revelation 13:12 N-ANS
GRK: προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον
NAS: the first beast, whose
KJV: worship the first beast, whose deadly
INT: they should worship the beast first

Revelation 14:9 N-ANS
GRK: προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν
NAS: worships the beast and his image,
KJV: If any man worship the beast and his
INT: does homage to the beast and the

Revelation 14:11 N-ANS
GRK: προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν
NAS: who worship the beast and his image,
KJV: who worship the beast and his
INT: worship the beast and the

Revelation 17:3 N-ANS
GRK: καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον γέμοντα
NAS: on a scarlet beast, full
KJV: a scarlet coloured beast, full of
INT: sitting upon a beast scarlet full

Revelation 17:8 N-NNS
GRK: τὸ θηρίον ὃ εἶδες
NAS: The beast that you saw
KJV: The beast that thou sawest
INT: The beast which you saw

Revelation 17:8 N-NNS
GRK: βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν
NAS: when they see the beast, that he was and is not and will come.
KJV: when they behold the beast that was,
INT: seeing the beast which was

Revelation 17:11 N-NNS
GRK: καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν
NAS: The beast which
KJV: And the beast that was,
INT: And the beast which was

Revelation 17:16 N-NNS
GRK: καὶ τὸ θηρίον οὗτοι μισήσουσιν
NAS: you saw, and the beast, these
KJV: upon the beast, these
INT: and the beast these will hate

Revelation 19:19 N-ANS
GRK: εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς
NAS: And I saw the beast and the kings
KJV: And I saw the beast, and the kings
INT: I saw the beast and the

Revelation 19:20 N-NNS
GRK: ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετ'
NAS: And the beast was seized,
KJV: And the beast was taken, and
INT: was taken the beast and with

Revelation 20:4 N-ANS
GRK: προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν
NAS: had not worshiped the beast or
KJV: not worshipped the beast, neither his
INT: did worship the beast nor the

Revelation 20:10 N-NNS
GRK: καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ
NAS: where the beast and the false prophet
KJV: where the beast and
INT: also the beast and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page