εἶδον
Englishman's Concordance
εἶδον (eidon) — 76 Occurrences

Matthew 2:9 V-AIA-3P
GRK: ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ
INT: star which they saw in the

Matthew 2:11 V-AIA-3P
GRK: τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον
NAS: into the house they saw the Child
INT: the house they found the child

Matthew 17:8 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ
INT: of them no one they saw if not

Mark 6:33 V-AIA-3P
GRK: καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας
INT: And they saw them going

Mark 6:50 V-AIA-3P
GRK: γὰρ αὐτὸν εἶδον καὶ ἐταράχθησαν
INT: indeed him saw and were troubled

Mark 9:8 V-AIA-3P
GRK: οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ μεθ'
INT: no longer no one they saw except with

Mark 9:9 V-AIA-3P
GRK: μηδενὶ ἃ εἶδον διηγήσωνται εἰ
INT: to no one what they had seen they should tell if

Mark 9:14 V-AIA-3P
GRK: τοὺς μαθητὰς εἶδον ὄχλον πολὺν
NAS: [back] to the disciples, they saw a large
INT: the disciples he saw a crowd great

Mark 11:20 V-AIA-3P
GRK: παραπορευόμενοι πρωὶ εἶδον τὴν συκῆν
INT: passing by in the morning they saw the fig tree

Mark 16:5 V-AIA-3P
GRK: τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον
INT: the tomb they saw a young man sitting

Luke 2:20 V-AIA-3P
GRK: ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη
INT: they had heard and seen as it was said

Luke 2:30 V-AIA-3P
GRK: ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί
INT: for have seen the eyes

Luke 9:32 V-AIA-3P
GRK: διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν
INT: having awoke fully moreover they saw the glory

Luke 19:37 V-AIA-3P
GRK: πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων
INT: all which they had seen [the] works of power

Luke 24:24 V-AIA-3P
GRK: δὲ οὐκ εἶδον
INT: however not they saw

John 1:48 V-AIA-1S
GRK: τὴν συκῆν εἶδόν σε
INT: the fig tree I saw you

John 1:50 V-AIA-1S
GRK: σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω
NAS: I said to you that I saw you under
INT: to you I saw you under

John 6:22 V-AIA-3P
GRK: τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον
NAS: of the sea saw that there was no
INT: of the sea having seen that boat

John 18:26 V-AIA-1S
GRK: ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ
INT: I you saw in the

John 19:6 V-AIA-3P
GRK: ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ
INT: When therefore saw him the

John 19:33 V-AIA-3P
GRK: ἐλθόντες ὡς εἶδον ἤδη αὐτὸν
INT: having come when they saw already he

Acts 6:15 V-AIA-3P
GRK: τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ πρόσωπον
INT: the Council saw the face

Acts 7:34 V-AIA-1S
GRK: ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν
INT: Having seen I saw the ill-treatment

Acts 11:5 V-AIA-1S
GRK: προσευχόμενος καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει
INT: praying and I saw in a trance

Acts 11:6 V-AIA-1S
GRK: κατενόουν καὶ εἶδον τὰ τετράποδα
INT: I considered and saw the quadrupeds

Acts 26:13 V-AIA-1S
GRK: τὴν ὁδὸν εἶδον βασιλεῦ οὐρανόθεν
INT: the road I saw O king from heaven

Acts 28:4 V-AIA-3P
GRK: ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι
INT: when moreover saw the natives

Galatians 1:19 V-AIA-1S
GRK: ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ
INT: apostles none I saw if not

Galatians 2:14 V-AIA-1S
GRK: ἀλλ' ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ
INT: But when I saw that not

Hebrews 3:9 V-AIA-3P
GRK: δοκιμασίᾳ καὶ εἶδον τὰ ἔργα
INT: testing and saw the works

Hebrews 11:23 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῦ διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ
INT: of him because they saw beautiful the

Revelation 1:12 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας
INT: and having turned I saw seven lampstands

Revelation 1:17 V-AIA-1S
GRK: Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν ἔπεσα
INT: And when I saw him I fell

Revelation 4:1 V-AIA-1S
GRK: Μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ
INT: After these things I looked and behold

Revelation 5:1 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν
INT: And I saw on the

Revelation 5:2 V-AIA-1S
GRK: καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν
INT: And I saw an angel strong

Revelation 5:6 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ
INT: And I saw in [the] midst

Revelation 5:11 V-AIA-1S
GRK: καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα
INT: And I saw and I heard

Revelation 6:1 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν
INT: And I saw when opened

Revelation 6:2 V-AIA-1S
GRK: καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ
NAS: I looked, and behold, a white
INT: And I saw and behold

Revelation 6:5 V-AIA-1S
GRK: Ἔρχου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ
NAS: Come . I looked, and behold,
INT: Come and I looked And behold

Revelation 6:8 V-AIA-1S
GRK: καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ
NAS: I looked, and behold, an ashen
INT: And I looked and behold

Revelation 6:9 V-AIA-1S
GRK: πέμπτην σφραγῖδα εἶδον ὑποκάτω τοῦ
INT: fifth seal I saw under the

Revelation 6:12 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν
INT: And I saw when he opened

Revelation 7:1 V-AIA-1S
GRK: Μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους
NAS: After this I saw four angels
INT: after these things I saw four angels

Revelation 7:2 V-AIA-1S
GRK: καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον
INT: And I saw another angel

Revelation 7:9 V-AIA-1S
GRK: Μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ
INT: After these things I looked and behold

Revelation 8:2 V-AIA-1S
GRK: καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ
INT: And I saw the seven

Revelation 8:13 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον καὶ ἤκουσα
INT: And I saw and heard

Revelation 9:1 V-AIA-1S
GRK: ἐσάλπισεν καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ
INT: sounded [his] trumpet and I saw a star out of

Revelation 9:17 V-AIA-1S
GRK: καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους
INT: And thus I saw the horses

Revelation 10:1 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον
INT: And I saw another angel

Revelation 10:5 V-AIA-1S
GRK: ἄγγελος ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ
INT: angel whom I saw standing on

Revelation 13:1 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον ἐκ τῆς
NAS: Then I saw a beast
INT: and I saw out of the

Revelation 13:2 V-AIA-1S
GRK: θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον
INT: beast which I saw was like

Revelation 13:11 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον
INT: And I saw another beast

Revelation 14:1 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ
INT: And I saw and behold

Revelation 14:6 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον
INT: And I saw another angel

Revelation 14:14 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ
INT: And I looked and behold

Revelation 15:1 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον
INT: And I saw another sign

Revelation 15:2 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν
INT: And I saw as a sea

Revelation 15:5 V-AIA-1S
GRK: μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἠνοίγη
INT: after these things I looked and was opened

Revelation 16:13 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ
INT: And I saw out of the

Revelation 17:3 V-AIA-1S
GRK: πνεύματι καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην
INT: [the] Spirit and I saw a woman sitting

Revelation 17:6 V-AIA-1S
GRK: καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα
INT: And I saw the woman

Revelation 18:1 V-AIA-1S
GRK: Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον
NAS: After these things I saw another angel
INT: after these things I saw another angel

Revelation 19:11 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν
INT: And I saw heaven

Revelation 19:17 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον
INT: And I saw one angel

Revelation 19:19 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον τὸ θηρίον
INT: And I saw the beast

Revelation 20:1 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα
INT: And I saw an angel descending

Revelation 20:4 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον θρόνους καὶ
INT: And I saw thrones and

Revelation 20:11 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν
INT: And I saw a throne great

Revelation 20:12 V-AIA-1S
GRK: καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς
INT: And I saw the dead

Revelation 21:1 V-AIA-1S
GRK: Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν
INT: And I saw a heaven new

Revelation 21:2 V-AIA-1S
GRK: Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ
NAS: And I saw the holy city,
INT: Jerusalem new I saw coming down out of

Revelation 21:22 V-AIA-1S
GRK: ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ
INT: temple not I saw in it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ὁράματος — 2 Occ.
ὁράσει — 3 Occ.
ὁράσεις — 1 Occ.
ὁρατὰ — 1 Occ.
εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page