John 1:48
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγει
legei
SaysV-PIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to HimPPro-DM3S
3482 [e]Ναθαναήλ
Nathanaēl
Nathanael,N-NMS
4159 [e]Πόθεν
Pothen
From whereAdv
1473 [e]με
me
mePPro-A1S
1097 [e]γινώσκεις;
ginōskeis
know You?V-PIA-2S
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to him,PPro-DM3S
4253 [e]Πρὸ
Pro
BeforePrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GNS
4771 [e]σε
se
youPPro-A2S
5376 [e]Φίλιππον
Philippon
PhilipN-AMS
5455 [e]φωνῆσαι
phōnēsai
calling,V-ANA
1510 [e]ὄντα
onta
beingV-PPA-AMS
5259 [e]ὑπὸ
hypo
underPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4808 [e]συκῆν
sykēn
fig tree,N-AFS
3708 [e]εἶδόν
eidon
I sawV-AIA-1S
4771 [e]σε.
se
you.PPro-A2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:48 Greek NT: Nestle 1904
λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:48 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:48 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:48 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, Πόθεν με γινώσκεις; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἴπεν αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν, εἴδόν σε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:48 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:48 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἶδεν Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλείτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:48 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, Πόθεν με γινώσκεις; ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν, εἶδόν σε.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:48 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ Πόθεν με γινώσκεις ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε

John 1:48 Hebrew Bible
ויאמר אליו נתנאל מאין ידעתני ויען ישוע ויאמר לו בטרם קרא לך פילפוס בהיותך תחת התאנה אנכי ראיתיך׃

John 1:48 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܢܬܢܝܐܝܠ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܝ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܥܕܠܐ ܢܩܪܝܟ ܦܝܠܝܦܘܤ ܟܕ ܬܚܝܬ ܬܬܐ ܐܢܬ ܚܙܝܬܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Nathanael said to Him, "How do You know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you."

King James Bible
Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee.

Holman Christian Standard Bible
How do you know me?" Nathanael asked. "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you," Jesus answered."
Treasury of Scripture Knowledge

when.

John 2:25 And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man.

Genesis 32:24-30 And Jacob was left alone; and there wrestled a man with him until …

Psalm 139:1,2 O lord, you have searched me, and known me…

Isaiah 65:24 And it shall come to pass, that before they call, I will answer; …

Matthew 6:6 But you, when you pray, enter into your closet, and when you have …

1 Corinthians 4:5 Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who …

1 Corinthians 14:25 And thus are the secrets of his heart made manifest; and so falling …

Revelation 2:18,19 And to the angel of the church in Thyatira write; These things said …

Links
John 1:48John 1:48 NIVJohn 1:48 NLTJohn 1:48 ESVJohn 1:48 NASBJohn 1:48 KJVJohn 1:48 Bible AppsJohn 1:48 Biblia ParalelaJohn 1:48 Chinese BibleJohn 1:48 French BibleJohn 1:48 German BibleBible Hub
John 1:47
Top of Page
Top of Page