Ὁρᾶτε
Englishman's Concordance
Ὁρᾶτε (Horate) — 8 Occurrences

Matthew 9:30 V-PMA-2P
GRK: Ἰησοῦς λέγων Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω
NAS: sternly warned them: See that no one
KJV: them, saying, See [that] no man know
INT: Jesus saying See that no one let know [it]

Matthew 16:6 V-PMA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε
NAS: said to them, Watch out and beware
KJV: said unto them, Take heed and beware
INT: said to them See and beware

Matthew 18:10 V-PMA-2P
GRK: Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε
NAS: See that you do not despise one
KJV: Take heed that ye despise not
INT: See not you despise

Matthew 24:6 V-PMA-2P
GRK: ἀκοὰς πολέμων ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε
NAS: of wars. See that you are not frightened,
KJV: rumours of wars: see that ye be not
INT: rumors of wars See [to it] not be alarmed

Mark 8:15 V-PMA-2P
GRK: αὐτοῖς λέγων Ὁρᾶτε βλέπετε ἀπὸ
NAS: to them, saying, Watch out! Beware
KJV: them, saying, Take heed, beware of
INT: them saying See take heed of

Luke 12:15 V-PMA-2P
GRK: πρὸς αὐτούς Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε
NAS: He said to them, Beware, and be on your guard
KJV: unto them, Take heed, and beware
INT: to them See and keep yourselves

1 Thessalonians 5:15 V-PMA-2P
GRK: ὁρᾶτε μή τις
NAS: See that no one
KJV: See that none render
INT: See that not anyone

James 2:24 V-PIA-2P
GRK: ὁρᾶτε ὅτι ἐξ
NAS: You see that a man is justified
KJV: Ye see then how that
INT: You see that by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
ὀργὴ — 13 Occ.
ὀργὴν — 9 Occ.
ὀργῆς — 14 Occ.
ὠργίσθη — 3 Occ.
ὠργίσθησαν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page