ἴδωσιν
Englishman's Concordance
ἴδωσιν (idōsin) — 9 Occurrences

Matthew 5:16 V-ASA-3P
GRK: ἀνθρώπων ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ
INT: men so that they might see your

Matthew 13:15 V-ASA-3P
GRK: μή ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς
INT: not lest they should see with the eyes

Matthew 16:28 V-ASA-3P
GRK: ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν
INT: until anyhow they have seen the Son

Mark 4:12 V-ASA-3P
GRK: καὶ μὴ ἴδωσιν καὶ ἀκούοντες
INT: and not understand and hearing

Mark 9:1 V-ASA-3P
GRK: ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν
INT: until anyhow they see the kingdom

Luke 9:27 V-ASA-3P
GRK: ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν
INT: until anyhow they shall have seen the kingdom

John 12:9 V-ASA-3P
GRK: τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν
INT: Lazarus they might see whom he raised

John 12:40 V-ASA-3P
GRK: ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς
INT: that not they should see with the eyes

Acts 28:27 V-ASA-3P
GRK: μή ποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς
INT: lest ever they should see with the eyes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page