ὤφθη
Englishman's Concordance
ὤφθη (ōphthē) — 18 Occurrences

Matthew 17:3 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἰδοὺ ὤφθη αὐτοῖς Μωυσῆς
INT: and behold appeared to them Moses

Mark 9:4 V-AIP-3S
GRK: καὶ ὤφθη αὐτοῖς Ἠλίας
INT: And appeared to them Elijah

Luke 1:11 V-AIP-3S
GRK: ὤφθη δὲ αὐτῷ
INT: appeared moreover to him

Luke 22:43 V-AIP-3S
GRK: ὤφθη δὲ αὐτῷ
INT: appeared moreover to him

Luke 24:34 V-AIP-3S
GRK: κύριος καὶ ὤφθη Σίμωνι
INT: Lord and appeared to Simon

Acts 7:2 V-AIP-3S
GRK: τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ
INT: of glory appeared to the father

Acts 7:26 V-AIP-3S
GRK: ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς μαχομένοις
NAS: day he appeared to them as they were fighting together,
INT: following day he appeared to those who were contending

Acts 7:30 V-AIP-3S
GRK: ἐτῶν τεσσεράκοντα ὤφθη αὐτῷ ἐν
INT: years forty appeared to him in

Acts 13:31 V-AIP-3S
GRK: ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας
INT: who appeared for days

Acts 16:9 V-AIP-3S
GRK: τῷ Παύλῳ ὤφθη ἀνὴρ Μακεδών
INT: to Paul appeared A man of Macedonia

1 Corinthians 15:5 V-AIP-3S
GRK: καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ εἶτα
INT: and that he appeared to Cephas then

1 Corinthians 15:6 V-AIP-3S
GRK: ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις
INT: Then he appeared to more than five hundred

1 Corinthians 15:7 V-AIP-3S
GRK: ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ εἶτα
INT: Then he appeared to James then

1 Corinthians 15:8 V-AIP-3S
GRK: τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί
INT: the untimely birth he appeared also to me

1 Timothy 3:16 V-AIP-3S
GRK: ἐν πνεύματι ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη
INT: in [the] Spirit was seen by angels was proclaimed

Revelation 11:19 V-AIP-3S
GRK: οὐρανῷ καὶ ὤφθη ἡ κιβωτὸς
INT: heaven and was seen the ark

Revelation 12:1 V-AIP-3S
GRK: σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ
INT: a sign great was seen in

Revelation 12:3 V-AIP-3S
GRK: καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον
INT: And was seen another sign

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page