ὀργῆς
Englishman's Concordance
ὀργῆς (orgēs) — 14 Occurrences

Matthew 3:7 N-GFS
GRK: τῆς μελλούσης ὀργῆς
NAS: you to flee from the wrath to come?
KJV: to flee from the wrath to come?
INT: the coming wrath

Mark 3:5 N-GFS
GRK: αὐτοὺς μετ' ὀργῆς συλλυπούμενος ἐπὶ
NAS: After looking around at them with anger, grieved
KJV: on them with anger, being grieved for
INT: them with anger being grieved at

Luke 3:7 N-GFS
GRK: τῆς μελλούσης ὀργῆς
NAS: you to flee from the wrath to come?
KJV: to flee from the wrath to come?
INT: the coming wrath

Romans 2:5 N-GFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως
NAS: in the day of wrath and revelation
KJV: the day of wrath and
INT: in a day of wrath and revelation

Romans 5:9 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ὀργῆς
NAS: we shall be saved from the wrath [of God] through
KJV: from wrath through
INT: from the wrath

Romans 9:22 N-GFS
GRK: μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισμένα εἰς
NAS: vessels of wrath prepared
KJV: the vessels of wrath fitted
INT: patience vessels of wrath fitted for

Ephesians 2:3 N-GFS
GRK: τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ
NAS: children of wrath, even
KJV: the children of wrath, even
INT: children by nature of wrath as even

1 Thessalonians 1:10 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης
NAS: who rescues us from the wrath to come.
KJV: us from the wrath to come.
INT: from the wrath coming

1 Timothy 2:8 N-GFS
GRK: χεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ
NAS: hands, without wrath and dissension.
KJV: hands, without wrath and doubting.
INT: hands apart from wrath and reasoning

Revelation 6:16 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου
NAS: on the throne, and from the wrath of the Lamb;
KJV: and from the wrath of the Lamb:
INT: from the wrath of the Lamb

Revelation 6:17 N-GFS
GRK: μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν καὶ
NAS: day of their wrath has come,
KJV: day of his wrath is come; and
INT: great of the wrath of him and

Revelation 14:10 N-GFS
GRK: ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ καὶ
NAS: in the cup of His anger; and he will be tormented
KJV: of his indignation; and
INT: cup of the wrath of him and

Revelation 16:19 N-GFS
GRK: θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ
NAS: of the wine of His fierce wrath.
KJV: of the fierceness of his wrath.
INT: fury the wrath of him

Revelation 19:15 N-GFS
GRK: θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ
NAS: of the fierce wrath of God,
KJV: and wrath of Almighty
INT: fury of the wrath of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page