ἀναβαίνοντες
Englishman's Concordance
ἀναβαίνοντες (anabainontes) — 1 Occurrence

Mark 10:32 V-PPA-NMP
GRK: τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: They were on the road going up to Jerusalem,
KJV: in the way going up to Jerusalem;
INT: the way going up to Jerusalem

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page