1985. ἐπίσκοπος (episkopos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1985. ἐπίσκοπος (episkopos) — 5 Occurrences

Acts 20:28 N-AMP
GRK: ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τὴν
NAS: has made you overseers, to shepherd
KJV: you overseers, to feed
INT: Holy did set overseers to shepherd the

Philippians 1:1 N-DMP
GRK: Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις
NAS: including the overseers and deacons:
KJV: with the bishops and
INT: Philippi with [the] overseers and deacons

1 Timothy 3:2 N-AMS
GRK: οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι
NAS: An overseer, then, must
KJV: A bishop then must
INT: then the overseer blameless to be

Titus 1:7 N-AMS
GRK: γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι
NAS: For the overseer must
KJV: For a bishop must be
INT: indeed the overseer blameless to be

1 Peter 2:25 N-AMS
GRK: ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν
NAS: to the Shepherd and Guardian of your souls.
KJV: the Shepherd and Bishop of your souls.
INT: shepherd and overseer of the souls

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page