ἐπίστασθε
Englishman's Concordance
ἐπίστασθε (epistasthe) — 5 Occurrences

Acts 10:28 V-PIM/P-2P
GRK: αὐτούς Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν
NAS: to them, You yourselves know how
KJV: them, Ye know how that it is
INT: them You know how unlawful

Acts 15:7 V-PIM/P-2P
GRK: ἀδελφοί ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ'
NAS: to them, Brethren, you know that in the early
KJV: ye know how that
INT: brothers you know that from

Acts 19:25 V-PIM/P-2P
GRK: εἶπεν Ἄνδρες ἐπίστασθε ὅτι ἐκ
NAS: Men, you know that our prosperity
KJV: said, Sirs, ye know that by
INT: he said Men you know that from

Acts 20:18 V-PIM/P-2P
GRK: αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης
NAS: to them, You yourselves know, from the first
KJV: unto them, Ye know, from the first
INT: to them You know from the first

James 4:14 V-PIM/P-2P
GRK: οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τὸ τῆς
NAS: Yet you do not know what your life
KJV: Whereas ye know not what
INT: you who not understand what on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page