ἀγγέλοις
Englishman's Concordance
ἀγγέλοις (angelois) — 9 Occurrences

Matthew 4:6 N-DMP
GRK: ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται
NAS: HE WILL COMMAND HIS ANGELS CONCERNING
KJV: his angels charge
INT: to the angels of him he will give orders

Matthew 25:41 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ
NAS: for the devil and his angels;
KJV: and his angels:
INT: and the angels of him

Luke 4:10 N-DMP
GRK: ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται
NAS: HE WILL COMMAND HIS ANGELS CONCERNING
KJV: He shall give his angels charge over
INT: That to angels of him he will give orders

1 Corinthians 4:9 N-DMP
GRK: κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις
NAS: both to angels and to men.
KJV: and to angels, and
INT: world both to angels and to men

1 Timothy 3:16 N-DMP
GRK: πνεύματι ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη ἐν
NAS: Seen by angels, Proclaimed
KJV: seen of angels, preached
INT: [the] Spirit was seen by angels was proclaimed among

Hebrews 2:5 N-DMP
GRK: Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν
NAS: For He did not subject to angels the world
KJV: For unto the angels hath he not
INT: not indeed to angels did he subject the

Revelation 7:2 N-DMP
GRK: τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη
NAS: to the four angels to whom
KJV: voice to the four angels, to whom it
INT: to the four angels to whom it was given

Revelation 15:7 N-DMP
GRK: τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας
NAS: gave to the seven angels seven golden
KJV: unto the seven angels seven
INT: to the seven angels seven bowls

Revelation 16:1 N-DMP
GRK: τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις Ὑπάγετε καὶ
NAS: to the seven angels, Go
KJV: to the seven angels, Go your ways,
INT: to the seven angels Go and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page