ἄγγελοι
Englishman's Concordance
ἄγγελοι (angeloi) — 23 Occurrences

Matthew 4:11 N-NMP
GRK: καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ
NAS: Him; and behold, angels came
KJV: and, behold, angels came and
INT: and behold angels came and

Matthew 13:39 N-NMP
GRK: δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν
NAS: and the reapers are angels.
KJV: the reapers are the angels.
INT: and [the] harvesters angels are

Matthew 13:49 N-NMP
GRK: ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν
NAS: of the age; the angels will come forth
KJV: of the world: the angels shall come forth,
INT: will go out the angels and will separate

Matthew 18:10 N-NMP
GRK: ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν
NAS: for I say to you that their angels in heaven
KJV: heaven their angels do always behold
INT: that the angels of them in

Matthew 22:30 N-NMP
GRK: ἀλλ' ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ
NAS: but are like angels in heaven.
KJV: are as the angels of God in
INT: but like angels in

Matthew 24:36 N-NMP
GRK: οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν
NAS: not even the angels of heaven,
KJV: [man], no, not the angels of heaven,
INT: not even the angels of the heavens

Matthew 25:31 N-NMP
GRK: πάντες οἱ ἄγγελοι μετ' αὐτοῦ
NAS: and all the angels with Him, then
KJV: all the holy angels with him,
INT: all the angels with him

Mark 1:13 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ
NAS: and He was with the wild beasts, and the angels were ministering
KJV: and the angels ministered
INT: and the angels ministered to him

Mark 12:25 N-NMP
GRK: εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς
NAS: but are like angels in heaven.
KJV: are as the angels which are in
INT: are like angels in the

Mark 13:32 N-NMP
GRK: οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ
NAS: not even the angels in heaven,
KJV: no, not the angels which
INT: not even the angels in heaven

Luke 2:15 N-NMP
GRK: οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι οἱ ποιμένες
NAS: When the angels had gone away
KJV: as the angels were gone away
INT: heaven the angels the shepherds

Romans 8:38 N-NMP
GRK: ζωὴ οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαὶ
NAS: life, nor angels, nor principalities,
KJV: life, nor angels, nor principalities,
INT: life nor angels nor principalities

Hebrews 1:6 N-NMP
GRK: αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ
NAS: AND LET ALL THE ANGELS OF GOD
KJV: let all the angels of God worship
INT: him all [the] angels of God

1 Peter 1:12 N-NMP
GRK: ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι
NAS: things into which angels long
KJV: which things the angels desire
INT: which desire angels to look

2 Peter 2:11 N-NMP
GRK: ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ
NAS: whereas angels who are greater
KJV: Whereas angels, which are greater in
INT: where angels in strength and

Revelation 1:20 N-NMP
GRK: ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ
NAS: stars are the angels of the seven
KJV: are the angels of the seven
INT: seven stars angels of the seven

Revelation 7:11 N-NMP
GRK: πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ
NAS: And all the angels were standing
KJV: And all the angels stood round about
INT: all the angels stood around

Revelation 8:6 N-NMP
GRK: οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες
NAS: And the seven angels who had the seven
KJV: And the seven angels which had
INT: the seven angels who having

Revelation 9:15 N-NMP
GRK: οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι
NAS: And the four angels, who had been prepared
KJV: And the four angels were loosed, which
INT: the four angels who had been prepared

Revelation 12:7 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ
NAS: Michael and his angels waging
KJV: and his angels fought against
INT: and the angels of him

Revelation 12:7 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ
NAS: The dragon and his angels waged
KJV: and his angels,
INT: and the angels of him

Revelation 12:9 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ'
NAS: down to the earth, and his angels were thrown
KJV: and his angels were cast out with
INT: and the angels of him with

Revelation 15:6 N-NMP
GRK: οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες
NAS: and the seven angels who had the seven
KJV: And the seven angels came out of
INT: the seven angels having

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page