4131. pléktés
Strong's Concordance
pléktés: a striker
Original Word: πλήκτης, ου, ὁ
Part of Speech: Noun, Masculine
Transliteration: pléktés
Phonetic Spelling: (plake'-tace)
Definition: a striker
Usage: a striker, contentious person, brawler.
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
from pléssó
Definition
a striker
NASB Translation
pugnacious (2).

Thayer's Greek Lexicon
STRONGS NT 4131: πλήκτης

πλήκτης, πληκτου, (πλήσσω) (Vulg.percussor), (A. V. striker), bruiser, ready with a blow; a pugnacious, contentious, quarrelsome person: 1 Timothy 3:3; Titus 1:7. (Plutarch, Marcell. 1; Pyrrh. 30; Crass. 9; Fab. 19; (Diogenes Laërtius 6, 38; others.)

Strong's Exhaustive Concordance
bully, striker.

From plesso; a smiter, i.e. Pugnacious (quarrelsome) -- striker.

see GREEK plesso

Forms and Transliterations
επλημμέλησα επλημμελήσαμεν επλημμέλησαν επλημμελήσατε επλημμέλησε επλημμέλησεν πληκτην πλήκτην πλημέλησιν πλημμελεία πλημμέλεια πλημμέλειαι πλημμέλειαί πλημμελείαις πλημμέλειαν πλημμελείας πλημμέλημα πλημμελήσαι πλημμελήσεως πλημμελήση πλημμελήσουσι πλημμελήσωσι plekten plēktēn plḗkten plḗktēn
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
1 Timothy 3:3 N-AMS
GRK: πάροινον μὴ πλήκτην ἀλλὰ ἐπιεικῆ
NAS: or pugnacious, but gentle,
KJV: no striker, not
INT: given to wine not a striker but gentle

Titus 1:7 N-AMS
GRK: πάροινον μὴ πλήκτην μὴ αἰσχροκερδῆ
NAS: not addicted to wine, not pugnacious, not fond of sordid gain,
KJV: no striker, not
INT: given to wine not a striker not greedy of base gain

Strong's Greek 4131
2 Occurrences


πλήκτην — 2 Occ.

4130
Top of Page
Top of Page