3524. νηφάλεος, (néphalios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3524. νηφάλεος, (néphalios) — 3 Occurrences

1 Timothy 3:2 N-AMS
GRK: γυναικὸς ἄνδρα νηφάλιον σώφρονα κόσμιον
NAS: wife, temperate, prudent,
KJV: wife, vigilant, sober,
INT: wife husband sober self-controlled respectable

1 Timothy 3:11 Adj-AMP
GRK: μὴ διαβόλους νηφαλίους πιστὰς ἐν
NAS: not malicious gossips, but temperate, faithful
KJV: not slanderers, sober, faithful in
INT: not slanderers sober faithful in

Titus 2:2 Adj-AMP
GRK: Πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι σεμνούς
NAS: Older men are to be temperate, dignified,
KJV: be sober, grave,
INT: [the] aged [men] sober to be dignified

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page