5319. φανερόω (phaneroó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5319. φανερόω (phaneroó) — 49 Occurrences

Mark 4:22 V-ASP-3S
GRK: μὴ ἵνα φανερωθῇ οὐδὲ ἐγένετο
NAS: except to be revealed; nor
KJV: not be manifested; neither
INT: not that it should be made mainfest nor has taken place

Mark 16:12 V-AIP-3S
GRK: αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ
NAS: After that, He appeared in a different
KJV: After that he appeared in another
INT: them as they walked he appeared in another

Mark 16:14 V-AIP-3S
GRK: τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη καὶ ὠνείδισεν
NAS: Afterward He appeared to the eleven
KJV: Afterward he appeared unto the eleven
INT: to the eleven he appeared and rebuked

John 1:31 V-ASP-3S
GRK: ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ
NAS: Him, but so that He might be manifested to Israel,
KJV: that he should be made manifest to Israel,
INT: but that he might appear to Israel

John 2:11 V-AIA-3S
GRK: Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν
NAS: of Galilee, and manifested His glory,
KJV: and manifested forth his
INT: of Galilee and revealed the glory

John 3:21 V-ASP-3S
GRK: φῶς ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ
NAS: that his deeds may be manifested as having been
KJV: deeds may be made manifest, that
INT: light that might appear his

John 7:4 V-AMA-2S
GRK: ταῦτα ποιεῖς φανέρωσον σεαυτὸν τῷ
NAS: these things, show Yourself
KJV: these things, shew thyself
INT: these things you do show yourself to the

John 9:3 V-ASP-3S
GRK: ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα
NAS: of God might be displayed in him.
KJV: of God should be made manifest in
INT: but that should appear the works

John 17:6 V-AIA-1S
GRK: Ἐφανέρωσά σου τὸ
NAS: I have manifested Your name
KJV: I have manifested thy name
INT: I revealed your

John 21:1 V-AIA-3S
GRK: ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν
NAS: Jesus manifested Himself
KJV: Jesus shewed himself
INT: After these things revealed himself again

John 21:1 V-AIA-3S
GRK: τῆς Τιβεριάδος ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως
NAS: of Tiberias, and He manifested [Himself] in this way.
KJV: and on this wise shewed he [himself].
INT: of Tiberias he revealed [himself] moreover thus

John 21:14 V-AIP-3S
GRK: ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς
NAS: that Jesus was manifested to the disciples,
KJV: that Jesus shewed himself to his
INT: now the third time was revealed Jesus the

Romans 1:19 V-AIA-3S
GRK: γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν
NAS: them; for God made it evident to them.
KJV: for God hath shewed [it] unto them.
INT: indeed to them revealed [it]

Romans 3:21 V-RIM/P-3S
GRK: δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται μαρτυρουμένη ὑπὸ
NAS: of God has been manifested, being witnessed
KJV: the law is manifested, being witnessed
INT: [the] righteousness of God has been revealed being borne witness to by

Romans 16:26 V-APP-GMS
GRK: φανερωθέντος δὲ νῦν
NAS: but now is manifested, and by the Scriptures
KJV: But now is made manifest, and by
INT: having been made manifest moreover now

1 Corinthians 4:5 V-FIA-3S
GRK: σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς
NAS: in the darkness and disclose the motives
KJV: and will make manifest the counsels
INT: of darkness and will make manifest the motives

2 Corinthians 2:14 V-PPA-DMS
GRK: γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι' ἡμῶν
NAS: in Christ, and manifests through
KJV: and maketh manifest the savour
INT: knowledge of him makes manifest through us

2 Corinthians 3:3 V-PPM/P-NMP
GRK: φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ
NAS: being manifested that you are a letter
KJV: [Forasmuch as ye are] manifestly declared to
INT: being revealed that you are

2 Corinthians 4:10 V-ASP-3S
GRK: σώματι ἡμῶν φανερωθῇ
NAS: also may be manifested in our body.
KJV: of Jesus might be made manifest in
INT: body of us might appear

2 Corinthians 4:11 V-ASP-3S
GRK: τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ
NAS: also may be manifested in our mortal
KJV: of Jesus might be made manifest in
INT: of Jesus might appear in the

2 Corinthians 5:10 V-ANP
GRK: πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν
NAS: all appear before
KJV: all appear before
INT: all we be revealed must before

2 Corinthians 5:11 V-RIM/P-1P
GRK: θεῷ δὲ πεφανερώμεθα ἐλπίζω δὲ
NAS: men, but we are made manifest
KJV: but we are made manifest unto God;
INT: to god moreover we have been revealed I hope moreover

2 Corinthians 5:11 V-RNM/P
GRK: συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι
NAS: but we are made manifest to God;
KJV: I trust also are made manifest in your
INT: consciences of you to have been revealed

2 Corinthians 7:12 V-ANP
GRK: ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν
NAS: on our behalf might be made known to you in the sight
KJV: of God might appear unto
INT: for the sake of being revealed the earnestness

2 Corinthians 11:6 V-APA-NMP
GRK: ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν πᾶσιν
NAS: way we have made [this] evident to you in all things.
KJV: we have been throughly made manifest among
INT: in every [way] having made manifest in all things

Ephesians 5:13 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ φωτὸς φανεροῦται πᾶν γὰρ
NAS: things become visible
KJV: that are reproved are made manifest by
INT: the light is made manifest everything indeed

Ephesians 5:13 V-PPM/P-NNS
GRK: γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστίν
NAS: become visible when they are exposed
KJV: whatsoever doth make manifest is
INT: indeed that which makes manifest light is

Colossians 1:26 V-AIP-3S
GRK: νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις
NAS: but has now been manifested to His saints,
KJV: now is made manifest to his
INT: now moreover was made manifest to the saints

Colossians 3:4 V-ASP-3S
GRK: ὁ χριστὸς φανερωθῇ ἡ ζωὴ
NAS: who is our life, is revealed, then
KJV: life, shall appear, then
INT: Christ might be revealed the life

Colossians 3:4 V-FIP-2P
GRK: σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ
NAS: you also will be revealed with Him in glory.
KJV: ye also appear with him
INT: with him will appear in glory

Colossians 4:4 V-ASA-1S
GRK: ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς
NAS: that I may make it clear in the way
KJV: I may make it manifest, as I
INT: that I make clear it as

1 Timothy 3:16 V-AIP-3S
GRK: μυστήριον Ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί
NAS: He who was revealed in the flesh,
KJV: God was manifest in
INT: mystery which was revealed in flesh

2 Timothy 1:10 V-APP-AFS
GRK: φανερωθεῖσαν δὲ νῦν
NAS: but now has been revealed by the appearing
KJV: is now made manifest by the appearing
INT: having been made manifest moreover now

Titus 1:3 V-AIA-3S
GRK: ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς
NAS: time manifested, [even] His word,
KJV: in due times manifested his word
INT: he revealed moreover [in] seasons

Hebrews 9:8 V-RNM/P
GRK: ἁγίου μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν
NAS: has not yet been disclosed while the outer
KJV: not yet made manifest, while as the first
INT: Holy [that] not yet has been made manifest the of the

Hebrews 9:26 V-RIM/P-3S
GRK: θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται
NAS: of the ages He has been manifested to put away
KJV: of the world hath he appeared to
INT: sacrifice of himself he has been revealed

1 Peter 1:20 V-APP-GMS
GRK: καταβολῆς κόσμου φανερωθέντος δὲ ἐπ'
NAS: of the world, but has appeared in these
KJV: but was manifest in
INT: [the] foundation of [the] world having been revealed however at

1 Peter 5:4 V-APP-GMS
GRK: καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος
NAS: And when the Chief Shepherd appears, you will receive
KJV: when the chief Shepherd shall appear, ye shall receive
INT: And having been revealed the chief shepherd

1 John 1:2 V-AIP-3S
GRK: ἡ ζωὴ ἐφανερώθη καὶ ἑωράκαμεν
NAS: and the life was manifested, and we have seen
KJV: the life was manifested, and
INT: the life was revealed and we have seen

1 John 1:2 V-AIP-3S
GRK: πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν
NAS: was with the Father and was manifested to us --
KJV: and was manifested unto us;)
INT: Father and was revealed to us

1 John 2:19 V-ASP-3P
GRK: ἀλλ' ἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ
NAS: with us; but [they went out], so that it would be shown that they all
KJV: [they went out], that they might be made manifest that
INT: but that they might be made manifest that not

1 John 2:28 V-ASP-3S
GRK: ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν παρρησίαν
NAS: that when He appears, we may have
KJV: when he shall appear, we may have
INT: that when he appears we might have boldness

1 John 3:2 V-AIP-3S
GRK: καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα
NAS: of God, and it has not appeared as yet
KJV: not yet appear what
INT: and not yet was it revealed what we will be

1 John 3:2 V-ASP-3S
GRK: ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ
NAS: that when He appears, we will be like
KJV: when he shall appear, we shall be
INT: that if he appears like him

1 John 3:5 V-AIP-3S
GRK: ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς
NAS: You know that He appeared in order
KJV: that he was manifested to take away
INT: that he was revealed that

1 John 3:8 V-AIP-3S
GRK: εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς
NAS: of God appeared for this
KJV: of God was manifested, that
INT: For this [reason] was revealed the Son

1 John 4:9 V-AIP-3S
GRK: ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη
NAS: of God was manifested in us, that God
KJV: In this was manifested the love of God
INT: In this was revealed the love

Revelation 3:18 V-ASP-3S
GRK: καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη
NAS: of your nakedness will not be revealed; and eye salve
KJV: do not appear; and anoint
INT: and not might be made manifest the shame

Revelation 15:4 V-AIP-3P
GRK: δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν
NAS: YOU, FOR YOUR RIGHTEOUS ACTS HAVE BEEN REVEALED.
KJV: thy judgments are made manifest.
INT: righteous deeds of you [acts] were revealed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page