ἐφανέρωσεν
Englishman's Concordance
ἐφανέρωσεν (ephanerōsen) — 5 Occurrences

John 2:11 V-AIA-3S
GRK: Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν
NAS: of Galilee, and manifested His glory,
KJV: and manifested forth his
INT: of Galilee and revealed the glory

John 21:1 V-AIA-3S
GRK: ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν
NAS: Jesus manifested Himself
KJV: Jesus shewed himself
INT: After these things revealed himself again

John 21:1 V-AIA-3S
GRK: τῆς Τιβεριάδος ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως
NAS: of Tiberias, and He manifested [Himself] in this way.
KJV: and on this wise shewed he [himself].
INT: of Tiberias he revealed [himself] moreover thus

Romans 1:19 V-AIA-3S
GRK: γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν
NAS: them; for God made it evident to them.
KJV: for God hath shewed [it] unto them.
INT: indeed to them revealed [it]

Titus 1:3 V-AIA-3S
GRK: ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς
NAS: time manifested, [even] His word,
KJV: in due times manifested his word
INT: he revealed moreover [in] seasons

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page