φανερὸν
Englishman's Concordance
φανερὸν (phaneron) — 10 Occurrences

Matthew 12:16 Adj-AMS
GRK: ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν
NAS: and warned them not to tell who
KJV: make him known:
INT: that not publicly known him they should make

Mark 3:12 Adj-AMS
GRK: μὴ αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσιν
NAS: warned them not to tell who
KJV: make him known.
INT: not him known they should make

Mark 4:22 Adj-AMS
GRK: ἔλθῃ εἰς φανερόν
NAS: but that it would come to light.
INT: it should come to light

Mark 6:14 Adj-NNS
GRK: βασιλεὺς Ἡρῴδης φανερὸν γὰρ ἐγένετο
NAS: had become well known; and [people] were saying,
KJV: name was spread abroad:) and he said,
INT: king Herod [of him] well known indeed became

Luke 8:17 Adj-NNS
GRK: ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται οὐδὲ
NAS: that will not become evident, nor
KJV: be made manifest; neither
INT: which not manifest will become nor

Luke 8:17 Adj-ANS
GRK: καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ
NAS: and come to light.
INT: and to light come

Acts 4:16 Adj-NNS
GRK: κατοικοῦσιν Ἰερουσαλὴμ φανερόν καὶ οὐ
NAS: through them is apparent to all
KJV: them [is] manifest to all them
INT: inhabiting Jerusalem [is] evident and not

Acts 7:13 Adj-NNS
GRK: αὐτοῦ καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ
NAS: family was disclosed to Pharaoh.
KJV: kindred was made known unto Pharaoh.
INT: of him and known became

Romans 1:19 Adj-NNS
GRK: τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν
NAS: about God is evident within
KJV: of God is manifest in them;
INT: of God manifest is among

1 Corinthians 3:13 Adj-NNS
GRK: τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται ἡ
NAS: will become evident; for the day
KJV: shall be made manifest: for
INT: the work manifest will become the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page