Acts 7:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1722 [e]ἐν
en
onPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
1208 [e]δευτέρῳ
deuterō
second time,Adj-DNS
319 [e]ἀνεγνωρίσθη*
anegnōristhē
was made knownV-AIP-3S
2501 [e]Ἰωσὴφ
Iōsēph
JosephN-NMS
3588 [e]τοῖς
tois
toArt-DMP
80 [e]ἀδελφοῖς
adelphois
brothersN-DMP
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of him,PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5318 [e]φανερὸν
phaneron
knownAdj-NNS
1096 [e]ἐγένετο
egeneto
becameV-AIM-3S
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
5328 [e]Φαραὼ
Pharaō
to PharaohN-DMS
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
1085 [e]γένος
genos
familyN-NNS
3588 [e][τοῦ]
tou
- Art-GMS
2501 [e]Ἰωσήφ.
Iōsēph
of Joseph.N-GMS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 7:13 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἐγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος Ἰωσήφ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἐγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος Ἰωσήφ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἐγνωρίσθη / ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος [τοῦ] Ἰωσήφ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος τοῦ Ἰωσήφ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος τοῦ Ἰωσήφ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος αὐτοῦ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος τοῦ Ἰωσήφ.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ ἀνεγνωρίσθη Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος τοῦ Ἰωσήφ

Acts 7:13 Hebrew Bible
ובפעם השנית התודע יוסף אל אחיו ומולדת יוסף נגלתה לפרעה׃

Acts 7:13 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܐܙܠܘ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝܢ ܐܘܕܥ ܝܘܤܦ ܢܦܫܗ ܠܐܚܘܗܝ ܘܐܬܝܕܥ ܠܦܪܥܘܢ ܛܘܗܡܗ ܕܝܘܤܦ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"On the second visit Joseph made himself known to his brothers, and Joseph's family was disclosed to Pharaoh.

King James Bible
And at the second time Joseph was made known to his brethren; and Joseph's kindred was made known unto Pharaoh.

Holman Christian Standard Bible
The second time, Joseph was revealed to his brothers, and Joseph's family became known to Pharaoh.
Treasury of Scripture Knowledge

Joseph.

Genesis 45:1-18 Then Joseph could not refrain himself before all them that stood …

Genesis 46:31-34 And Joseph said to his brothers, and to his father's house, I will …

Genesis 47:1-10 Then Joseph came and told Pharaoh, and said, My father and my brothers, …

Links
Acts 7:13Acts 7:13 NIVActs 7:13 NLTActs 7:13 ESVActs 7:13 NASBActs 7:13 KJVActs 7:13 Bible AppsActs 7:13 Biblia ParalelaActs 7:13 Chinese BibleActs 7:13 French BibleActs 7:13 German BibleBible Hub
Acts 7:12
Top of Page
Top of Page