5328. Φαραώ (Pharaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5328. Φαραώ (Pharaó) — 5 Occurrences

Acts 7:10 N
GRK: σοφίαν ἐναντίον Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου
NAS: in the sight of Pharaoh, king
KJV: in the sight of Pharaoh king
INT: wisdom before Pharoah king of Egypt

Acts 7:13 N
GRK: ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος
NAS: family was disclosed to Pharaoh.
KJV: was made known unto Pharaoh.
INT: became to Pharoah the family

Acts 7:21 N
GRK: ἡ θυγάτηρ Φαραὼ καὶ ἀνεθρέψατο
NAS: And after he had been set outside, Pharaoh's daughter
KJV: was cast out, Pharaoh's daughter
INT: the daughter of Pharoah and brought up

Romans 9:17 N
GRK: γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι Εἰς
NAS: says to Pharaoh, FOR THIS
KJV: saith unto Pharaoh, Even for
INT: Scripture to Pharoah For

Hebrews 11:24 N
GRK: υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ
NAS: the son of Pharaoh's daughter,
KJV: the son of Pharaoh's daughter;
INT: son of daughter of Pharaoh

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page