Φαρισαίους
Englishman's Concordance
Φαρισαίους (Pharisaious) — 5 Occurrences

Luke 14:3 N-AMP
GRK: νομικοὺς καὶ Φαρισαίους λέγων Ἔξεστιν
NAS: to the lawyers and Pharisees, saying,
KJV: and Pharisees, saying,
INT: lawyers and to [the] Pharisees saying Is it lawful

John 7:45 N-AMP
GRK: ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους καὶ εἶπον
NAS: to the chief priests and Pharisees, and they said
KJV: and Pharisees; and
INT: chief priests and Pharisees and said

John 9:13 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς Φαρισαίους τόν ποτε
NAS: They brought to the Pharisees the man who was formerly
KJV: to the Pharisees him
INT: to the Pharisees who once [was]

John 11:46 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶπαν
NAS: of them went to the Pharisees and told
KJV: to the Pharisees, and
INT: to the Pharisees and told

John 12:42 N-AMP
GRK: διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν
NAS: in Him, but because of the Pharisees they were not confessing
KJV: because of the Pharisees they did
INT: on account of the Pharisees not they confessed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page