353. ἀναλαμβάνω (analambanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 353. ἀναλαμβάνω (analambanó) — 13 Occurrences

Mark 16:19 V-AIP-3S
GRK: λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν
NAS: had spoken to them, He was received up into heaven
KJV: unto them, he was received up into
INT: speaking to them was taken up into the

Acts 1:2 V-AIP-3S
GRK: οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη
NAS: the day when He was taken up [to heaven], after He had by the Holy
KJV: in which he was taken up, after that he through
INT: whom he chose he was taken up

Acts 1:11 V-APP-NMS
GRK: Ἰησοῦς ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφ' ὑμῶν
NAS: Jesus, who has been taken up from you into heaven,
KJV: Jesus, which is taken up from you
INT: Jesus having been taken up from you

Acts 1:22 V-AIP-3S
GRK: ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ' ἡμῶν
NAS: the day that He was taken up from us -- one
KJV: that he was taken up from
INT: day in which he was taken up from us

Acts 7:43 V-AIA-2P
GRK: καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν
NAS: YOU ALSO TOOK ALONG THE TABERNACLE
KJV: Yea, ye took up the tabernacle
INT: And you took up the tabernacle

Acts 10:16 V-AIP-3S
GRK: καὶ εὐθὺς ἀνελήμφθη τὸ σκεῦος
NAS: the object was taken up into the sky.
KJV: the vessel was received up again
INT: and immediately was taken up the vessel

Acts 20:13 V-PNA
GRK: ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον
NAS: from there to take Paul
KJV: there intending to take in Paul: for
INT: there being about to take in Paul

Acts 20:14 V-APA-NMP
GRK: τὴν Ἄσσον ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν
NAS: us at Assos, we took him on board and came
KJV: we took him in, and came to
INT: Assos having taken in him we came

Acts 23:31 V-APA-NMP
GRK: διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον
NAS: with their orders, took Paul
KJV: them, took Paul,
INT: orders given to them having taken Paul

Ephesians 6:13 V-AMA-2P
GRK: διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν
NAS: Therefore, take up the full armor
KJV: Wherefore take unto you the whole armour
INT: Because of this take up the complete armor

Ephesians 6:16 V-APA-NMP
GRK: ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν
NAS: in addition to all, taking up the shield
KJV: Above all, taking the shield of faith,
INT: besides all having taken up the shield

1 Timothy 3:16 V-AIP-3S
GRK: ἐν κόσμῳ ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ
NAS: on in the world, Taken up in glory.
KJV: in the world, received up into glory.
INT: in [the] world was received up in glory

2 Timothy 4:11 V-APA-NMS
GRK: ἐμοῦ Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ
NAS: Luke is with me. Pick up Mark
KJV: with me. Take Mark, and bring him
INT: me Mark having taken bring with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page