4337. προσέχω (prosechó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4337. προσέχω (prosechó) — 24 Occurrences

Matthew 6:1 V-PMA-2P
GRK: Προσέχετε δὲ τὴν
NAS: Beware of practicing
KJV: Take heed that ye do not
INT: Beware moreover the

Matthew 7:15 V-PMA-2P
GRK: Προσέχετε ἀπὸ τῶν
NAS: Beware of the false prophets, who
INT: But beware of the

Matthew 10:17 V-PMA-2P
GRK: προσέχετε δὲ ἀπὸ
NAS: But beware of men, for they will hand
KJV: But beware of men:
INT: beware however of

Matthew 16:6 V-PMA-2P
GRK: Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς
NAS: to them, Watch out and beware of the leaven
KJV: Take heed and beware of the leaven
INT: See and beware of the

Matthew 16:11 V-PMA-2P
GRK: εἶπον ὑμῖν προσέχετε δὲ ἀπὸ
NAS: bread? But beware of the leaven
KJV: bread, that ye should beware of
INT: I spoke to you to beware also of

Matthew 16:12 V-PNA
GRK: οὐκ εἶπεν προσέχειν ἀπὸ τῆς
NAS: that He did not say to beware of the leaven
KJV: [them] not beware of
INT: not he said to beware of the

Luke 12:1 V-PMA-2P
GRK: αὐτοῦ πρῶτον Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ
NAS: first [of all, ]Beware of the leaven
KJV: disciples first of all, Beware ye of
INT: of him first Take heed to yourselves of

Luke 17:3 V-PMA-2P
GRK: προσέχετε ἑαυτοῖς ἐὰν
NAS: Be on your guard! If your brother
KJV: Take heed to yourselves: If
INT: Take heed to yourselves if

Luke 20:46 V-PMA-2P
GRK: Προσέχετε ἀπὸ τῶν
NAS: Beware of the scribes, who like
KJV: Beware of the scribes,
INT: Beware of the

Luke 21:34 V-PMA-2P
GRK: Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς
NAS: Be on guard, so that your hearts
KJV: And take heed to yourselves,
INT: take heed moreover to yourselves

Acts 5:35 V-PMA-2P
GRK: Ἄνδρες Ἰσραηλῖται προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ
NAS: of Israel, take care what
KJV: of Israel, take heed to yourselves
INT: Men Israelites take heed to yourselves as regards

Acts 8:6 V-IIA-3P
GRK: προσεῖχον δὲ οἱ
NAS: with one accord were giving attention to what was said
KJV: with one accord gave heed unto those things which Philip
INT: gave heed moreover the

Acts 8:10 V-IIA-3P
GRK: προσεῖχον πάντες ἀπὸ
NAS: to greatest, were giving attention to him, saying,
KJV: they all gave heed, from
INT: To whom were giving heed all from

Acts 8:11 V-IIA-3P
GRK: προσεῖχον δὲ αὐτῷ
NAS: And they were giving him attention because
KJV: to him they had regard, because
INT: they were giving heed moreover to him

Acts 16:14 V-PNA
GRK: τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουμένοις
NAS: her heart to respond to the things spoken
KJV: opened, that she attended unto the things which were spoken
INT: the heart to attend to the things spoken

Acts 20:28 V-PMA-2P
GRK: προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ
NAS: Be on guard for yourselves
KJV: Take heed therefore unto yourselves,
INT: Take heed to yourselves and

1 Timothy 1:4 V-PNA
GRK: μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ
NAS: nor to pay attention to myths
KJV: Neither give heed to fables and
INT: nor to give heed to fables and

1 Timothy 3:8 V-PPA-AMP
GRK: οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας μὴ αἰσχροκερδεῖς
NAS: or addicted to much
KJV: doubletongued, not given to much wine,
INT: to wine much given not greedy of dishonest gain

1 Timothy 4:1 V-PPA-NMP
GRK: τῆς πίστεως προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις
NAS: from the faith, paying attention to deceitful
KJV: the faith, giving heed to seducing
INT: the faith giving heed to spirits deceiving

1 Timothy 4:13 V-PMA-2S
GRK: ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει
NAS: I come, give attention to the [public] reading
KJV: I come, give attendance to reading,
INT: Until I come give heed to reading

Titus 1:14 V-PPA-NMP
GRK: μὴ προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις
NAS: not paying attention to Jewish myths
KJV: Not giving heed to Jewish fables,
INT: not giving heed to Jewish fables

Hebrews 2:1 V-PNA
GRK: δεῖ περισσοτέρως προσέχειν ἡμᾶς τοῖς
NAS: we must pay much closer
KJV: to give the more earnest heed to the things which we have heard,
INT: it behoves more abundantly to give heed us to the things

Hebrews 7:13 V-RIA-3S
GRK: ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ
NAS: no one has officiated at the altar.
KJV: no man gave attendance at the altar.
INT: whom no one has attended to at the altar

2 Peter 1:19 V-PPA-NMP
GRK: καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ
NAS: well to pay attention as to a lamp
KJV: well that ye take heed, as
INT: well you do taking heed as to a lamp

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page