423. ἀνεπίληπτος (anepilémptos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 423. ἀνεπίληπτος (anepilémptos) — 3 Occurrences

1 Timothy 3:2 Adj-AMS
GRK: τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι μιᾶς
NAS: must be above reproach, the husband
KJV: must be blameless, the husband of one
INT: the overseer blameless to be of one

1 Timothy 5:7 Adj-NMP
GRK: παράγγελλε ἵνα ἀνεπίλημπτοι ὦσιν
NAS: so that they may be above reproach.
KJV: that they may be blameless.
INT: command that blameless they might be

1 Timothy 6:14 Adj-AFS
GRK: ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνεπίλημπτον μέχρι τῆς
KJV: without spot, unrebukeable, until
INT: commandment spotless blameless until the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page