ἐμὴ
Englishman's Concordance
ἐμὴ (emē) — 18 Occurrences

John 3:29 PPro-NF1S
GRK: χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται
NAS: this joy of mine has been made full.
KJV: voice: this my joy therefore
INT: joy of me is fulfilled

John 5:30 PPro-NF1S
GRK: κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν
NAS: I do not seek My own will,
KJV: I judge: and my judgment is
INT: judgment of me righteous is

John 7:16 PPro-NF1S
GRK: εἶπεν Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ
NAS: My teaching is not Mine, but His who sent
KJV: and said, My doctrine is
INT: said my teaching not

John 7:16 PPro-NF1S
GRK: οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ
KJV: is not mine, but his that sent
INT: not is mine but of the [one]

John 8:16 PPro-NF1S
GRK: κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθινή ἐστιν
KJV: I judge, my judgment is
INT: judgment my true is

John 15:9 PPro-DF1S
GRK: ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ
KJV: continue ye in my love.
INT: love my

John 15:11 PPro-NF1S
GRK: χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν
KJV: unto you, that my joy might remain
INT: joy my in you

John 15:12 PPro-NF1S
GRK: ἐντολὴ ἡ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε
KJV: This is my commandment, That
INT: commandment my that you love

John 18:36 PPro-NF1S
GRK: βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν
KJV: Jesus answered, My kingdom is
INT: kingdom my not is

John 18:36 PPro-NF1S
GRK: βασιλεία ἡ ἐμή οἱ ὑπηρέται
KJV: world: if my kingdom were
INT: kingdom my attendants

John 18:36 PPro-NF1S
GRK: βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν
KJV: now is my kingdom not
INT: kingdom my not is

1 Corinthians 9:3 PPro-NF1S
GRK: ἐμὴ ἀπολογία τοῖς
KJV: Mine answer to them that do examine
INT: my defense to those

1 Corinthians 16:21 PPro-DF1S
GRK: ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου
NAS: The greeting is in my own hand-- Paul.
KJV: of [me] Paul with mine own hand.
INT: greeting the own hand of Paul

2 Corinthians 2:3 PPro-NF1S
GRK: ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων
KJV: all, that my joy is
INT: that my joy of all

Galatians 6:11 PPro-DF1S
GRK: ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί
NAS: I am writing to you with my own hand.
KJV: unto you with mine own hand.
INT: I wrote with my own hand

Colossians 4:18 PPro-DF1S
GRK: ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου
NAS: greeting with my own hand.
KJV: by the hand of me Paul.
INT: greeting the my own hand of Paul

2 Thessalonians 3:17 PPro-DF1S
GRK: ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου
NAS: greeting with my own hand,
KJV: of Paul with mine own hand,
INT: greeting the my own hand of Paul

Philemon 1:19 PPro-DF1S
GRK: ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί ἐγὼ
NAS: am writing this with my own hand,
KJV: have written [it] with mine own hand,
INT: wrote [it] with my own hand I

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page