3784. ὀφείλω, (opheiló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3784. ὀφείλω, (opheiló) — 35 Occurrences

Matthew 18:28 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν
NAS: who owed him a hundred
KJV: which owed him
INT: of his who owed him a hundred

Matthew 18:28 V-PIA-2S
GRK: εἴ τι ὀφείλεις
NAS: Pay back what you owe.'
KJV: me that thou owest.
INT: if any you owe

Matthew 18:30 V-PPM/P-ANS
GRK: ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον
NAS: he should pay back what was owed.
KJV: till he should pay the debt.
INT: he should pay that which was owing

Matthew 18:34 V-PPM/P-ANS
GRK: πᾶν τὸ ὀφειλόμενον
NAS: he should repay all that was owed him.
KJV: all that was due unto him.
INT: all that was owing

Matthew 23:16 V-PIA-3S
GRK: τοῦ ναοῦ ὀφείλει
NAS: of the temple is obligated.'
KJV: of the temple, he is a debtor!
INT: of the temple is bound by his oath

Matthew 23:18 V-PIA-3S
GRK: ἐπάνω αὐτοῦ ὀφείλει
NAS: by the offering on it, he is obligated.'
KJV: that is upon it, he is guilty.
INT: upon it is bound by his oath

Luke 7:41 V-IIA-3S
GRK: ὁ εἷς ὤφειλεν δηνάρια πεντακόσια
NAS: one owed five hundred
KJV: the one owed five hundred
INT: the one owed denarii five hundred

Luke 11:4 V-PPA-DMS
GRK: ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν καὶ
NAS: everyone who is indebted to us. And lead
KJV: every one that is indebted to us.
INT: we forgive every one indebted to us and

Luke 16:5 V-PIA-2S
GRK: πρώτῳ Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ
NAS: How much do you owe my master?'
KJV: How much owest thou unto my
INT: first How much owe you to master

Luke 16:7 V-PIA-2S
GRK: δὲ πόσον ὀφείλεις ὁ δὲ
NAS: And how much do you owe?' And he said,
KJV: And how much owest thou? And
INT: moreover how much owe you and

Luke 17:10 V-IIA-1P
GRK: ἐσμεν ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν
NAS: [only] that which we ought to have done.'
KJV: that which was our duty to do.
INT: are we that which we were bound to do we have done

John 13:14 V-PIA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν
NAS: you also ought to wash
KJV: ye also ought to wash one another's
INT: also you ought of one another to wash

John 19:7 V-PIA-3S
GRK: τὸν νόμον ὀφείλει ἀποθανεῖν ὅτι
NAS: and by that law He ought to die
KJV: our law he ought to die, because
INT: the law he ought to die because

Acts 17:29 V-PIA-1P
GRK: θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ
NAS: of God, we ought not to think
KJV: of God, we ought not
INT: of God not we ought to think to gold

Romans 13:8 V-PMA-2P
GRK: Μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ
NAS: Owe nothing to anyone
KJV: Owe no man any thing,
INT: To no one nothing owe you if not

Romans 15:1 V-PIA-1P
GRK: Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς
NAS: we who are strong ought to bear
KJV: that are strong ought to bear
INT: we ought moreover we

Romans 15:27 V-PIA-3P
GRK: τὰ ἔθνη ὀφείλουσιν καὶ ἐν
NAS: in their spiritual things, they are indebted to minister
KJV: spiritual things, their duty is also
INT: the Gentiles they ought also in

1 Corinthians 5:10 V-IIA-2P
GRK: εἰδωλολάτραις ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ
NAS: for then you would have to go
KJV: for then must ye needs go out of
INT: idolaters since you ought then out of

1 Corinthians 7:36 V-PIA-3S
GRK: καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι ὃ
NAS: she is past her youth, and if it must be so,
KJV: and need so
INT: and so it ought to be what

1 Corinthians 9:10 V-PIA-3S
GRK: ἐγράφη ὅτι ὀφείλει ἐπ' ἐλπίδι
NAS: the plowman ought to plow
KJV: that he that ploweth should plow in
INT: it was written that ought in order that hope

1 Corinthians 11:7 V-PIA-3S
GRK: γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν
NAS: For a man ought not to have his head
KJV: a man indeed ought not to cover
INT: indeed not ought to have concealed the

1 Corinthians 11:10 V-PIA-3S
GRK: διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ
NAS: the woman ought to have
KJV: For this cause ought the woman to have
INT: Because of this ought the woman

2 Corinthians 12:11 V-IIA-1S
GRK: ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ' ὑμῶν
NAS: me. Actually I should have been commended
KJV: for I ought to have been commended of
INT: I indeed ought by you

2 Corinthians 12:14 V-PIA-3S
GRK: οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα
NAS: but you; for children are not responsible to save
KJV: for the children ought not to lay up
INT: not indeed ought the children

Ephesians 5:28 V-PIA-3P
GRK: οὕτως ὀφείλουσιν καὶ οἱ
NAS: So husbands ought also to love
KJV: So ought men to love
INT: So ought also

2 Thessalonians 1:3 V-PIA-1P
GRK: Εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ
NAS: We ought always to give thanks
KJV: We are bound to thank God
INT: To thank we ought God

2 Thessalonians 2:13 V-PIA-1P
GRK: Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ
NAS: But we should always give thanks
KJV: But we are bound to give thanks alway
INT: we moreover ought to give thanks

Philemon 1:18 V-PIA-3S
GRK: σε ἢ ὀφείλει τοῦτο ἐμοὶ
NAS: or owes you anything,
KJV: thee, or oweth [thee] ought, put
INT: you or owes this to me

Hebrews 2:17 V-IIA-3S
GRK: ὅθεν ὤφειλεν κατὰ πάντα
NAS: Therefore, He had to be made like
KJV: all things it behoved him to be made like
INT: Therefore it behoved [him] in all things

Hebrews 5:3 V-PIA-3S
GRK: δι' αὐτὴν ὀφείλει καθὼς περὶ
NAS: and because of it he is obligated to offer
KJV: by reason hereof he ought, as for
INT: on account of this he is obligated even as for

Hebrews 5:12 V-PPA-NMP
GRK: καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι
NAS: time you ought to be teachers,
KJV: the time ye ought to be
INT: also indeed [when you] ought to be teachers

1 John 2:6 V-PIA-3S
GRK: αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος
NAS: he abides in Him ought himself
KJV: in him ought himself also
INT: him [he] abides ought even as he

1 John 3:16 V-PIA-1P
GRK: καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν
NAS: His life for us; and we ought to lay down
KJV: and we ought to lay down [our] lives
INT: and we ought for the

1 John 4:11 V-PIA-1P
GRK: καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾷν
NAS: us, we also ought to love
KJV: us, we ought also to love
INT: also we ought one another to love

3 John 1:8 V-PIA-1P
GRK: ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς
NAS: Therefore we ought to support
KJV: We therefore ought to receive such,
INT: We therefore ought to receive

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page