Matthew 23:16
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3759 [e]Οὐαὶ
Ouai
WoeI
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
3595 [e]ὁδηγοὶ
hodēgoi
guidesN-VMS
5185 [e]τυφλοὶ
typhloi
blind,Adj-VMP
3588 [e]οἱ
hoi
thoseArt-VMP
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-VMP
3739 [e]Ὃς
Hos
WhoeverRelPro-NMS
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
3660 [e]ὀμόσῃ
omosē
shall swearV-ASA-3S
1722 [e]ἐν
en
byPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
3485 [e]ναῷ,
naō
temple,N-DMS
3762 [e]οὐδέν
ouden
nothingAdj-NNS
1510 [e]ἐστιν·
estin
it is;V-PIA-3S
3739 [e]ὃς
hos
whoeverRelPro-NMS
1161 [e]δ’
d’
howeverConj
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
3660 [e]ὀμόσῃ
omosē
shall swearV-ASA-3S
1722 [e]ἐν
en
byPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
5557 [e]χρυσῷ
chrysō
goldN-DMS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
3485 [e]ναοῦ,
naou
templeN-GMS
3784 [e]ὀφείλει.
opheilei
is bound by his oath.V-PIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:16 Greek NT: Nestle 1904
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:16 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:16 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:16 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες, Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:16 Greek NT: Greek Orthodox Church
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ, οἱ λέγοντες· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:16 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:16 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ, οἱ λέγοντες, Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:16 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Οὐαὶ ὑμῖν ὁδηγοὶ τυφλοὶ οἱ λέγοντες Ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ οὐδέν ἐστιν· ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει

Matthew 23:16 Hebrew Bible
אוי לכם מנהלים עורים האמרים הנשבע בהיכל אין זאת מאומה והנשבע בזהב ההיכל יאשם׃

Matthew 23:16 Aramaic NT: Peshitta
ܘܝ ܠܟܘܢ ܢܓܘܕܐ ܤܡܝܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܢ ܕܝܡܐ ܒܗܝܟܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܡܢ ܕܝܢ ܕܝܡܐ ܒܕܗܒܐ ܕܒܗܝܟܠܐ ܚܐܒ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Woe to you, blind guides, who say, 'Whoever swears by the temple, that is nothing; but whoever swears by the gold of the temple is obligated.'

King James Bible
Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor!

Holman Christian Standard Bible
"Woe to you, blind guides, who say, Whoever takes an oath by the sanctuary, it means nothing. But whoever takes an oath by the gold of the sanctuary is bound by his oath.'
Treasury of Scripture Knowledge

ye blind.

Matthew 23:17,19,24,26 You fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple …

Matthew 15:14 Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind …

Isaiah 56:10,11 His watchmen are blind: they are all ignorant, they are all dumb …

John 9:39-41 And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they …

Whosoever shall swear by the temple.

Matthew 5:33,34 Again, you have heard that it has been said by them of old time, …

James 5:12 But above all things, my brothers, swear not, neither by heaven, …

it is.

Matthew 15:5,6 But you say, Whoever shall say to his father or his mother, It is …

Mark 7:10-13 For Moses said, Honor your father and your mother; and, Whoever curses …

he is.

Galatians 5:3 For I testify again to every man that is circumcised, that he is …

Links
Matthew 23:16Matthew 23:16 NIVMatthew 23:16 NLTMatthew 23:16 ESVMatthew 23:16 NASBMatthew 23:16 KJVMatthew 23:16 Bible AppsMatthew 23:16 Biblia ParalelaMatthew 23:16 Chinese BibleMatthew 23:16 French BibleMatthew 23:16 German BibleBible Hub
Matthew 23:15
Top of Page
Top of Page