3759. οὐαί (ouai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3759. οὐαί (ouai) — 47 Occurrences

Matthew 11:21 Inj
GRK: Οὐαί σοι Χοραζίν
NAS: Woe to you, Chorazin! Woe
KJV: Woe unto thee, Chorazin!
INT: Woe to you Chorazin

Matthew 11:21 Inj
GRK: σοι Χοραζίν οὐαί σοι Βηθσαϊδά
NAS: to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida!
KJV: Chorazin! woe unto thee,
INT: to you Chorazin woe to you Bethsaida

Matthew 18:7 Inj
GRK: Οὐαὶ τῷ κόσμῳ
NAS: Woe to the world because
KJV: Woe unto the world because of
INT: Woe to the world

Matthew 18:7 Inj
GRK: σκάνδαλα πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ
NAS: come; but woe to that man
KJV: come; but woe to that man by
INT: trespasses yet woe the man

Matthew 23:13 Inj
GRK: Οὐαὶ δὲ ὑμῖν
NAS: But woe to you, scribes
KJV: But woe unto you, scribes
INT: woe moreover to you

Matthew 23:14 I
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς
KJV: Woe unto you, scribes
INT: Woe to you scribes

Matthew 23:15 Inj
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς
NAS: Woe to you, scribes and Pharisees,
KJV: Woe unto you, scribes
INT: Woe to you scribes

Matthew 23:16 Inj
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν ὁδηγοὶ
NAS: Woe to you, blind guides,
KJV: Woe unto you, [ye] blind
INT: Woe to you guides

Matthew 23:23 Inj
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς
NAS: Woe to you, scribes and Pharisees,
KJV: Woe unto you, scribes
INT: Woe to you scribes

Matthew 23:25 Inj
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς
NAS: Woe to you, scribes and Pharisees,
KJV: Woe unto you, scribes
INT: Woe to you scribes

Matthew 23:27 Inj
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς
NAS: Woe to you, scribes and Pharisees,
KJV: Woe unto you, scribes
INT: Woe to you scribes

Matthew 23:29 Inj
GRK: Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς
NAS: Woe to you, scribes and Pharisees,
KJV: Woe unto you, scribes
INT: Woe to you scribes

Matthew 24:19 Inj
GRK: οὐαὶ δὲ ταῖς
NAS: But woe to those who are pregnant
KJV: And woe unto them that are with
INT: woe moreover to those that

Matthew 26:24 Inj
GRK: περὶ αὐτοῦ οὐαὶ δὲ τῷ
NAS: as it is written of Him; but woe to that man
KJV: him: but woe unto that man
INT: concerning him woe moreover

Mark 13:17 Inj
GRK: οὐαὶ δὲ ταῖς
NAS: But woe to those who are pregnant
KJV: But woe to them that are with
INT: woe moreover to those that

Mark 14:21 Inj
GRK: περὶ αὐτοῦ οὐαὶ δὲ τῷ
NAS: as it is written of Him; but woe to that man
KJV: him: but woe to that man
INT: concerning him woe however to the

Luke 6:24 Inj
GRK: Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς
NAS: But woe to you who are rich,
KJV: But woe unto you that are rich!
INT: But woe to you who are

Luke 6:25 Inj
GRK: οὐαὶ ὑμῖν οἱ
NAS: Woe to you who are well-fed now,
KJV: Woe unto you that are full!
INT: Woe to you who

Luke 6:25 Inj
GRK: ὅτι πεινάσετε οὐαί οἱ γελῶντες
NAS: for you shall be hungry. Woe [to you] who laugh
KJV: ye shall hunger. Woe unto you
INT: for you will hunger Woe to you who laugh

Luke 6:26 Inj
GRK: οὐαὶ ὅταν καλῶς
NAS: Woe [to you] when all
KJV: Woe unto you, when
INT: Woe to you when well

Luke 10:13 Inj
GRK: Οὐαί σοι Χοραζίν
NAS: Woe to you, Chorazin! Woe
KJV: Woe unto thee, Chorazin!
INT: Woe to you Chorazin

Luke 10:13 Inj
GRK: σοι Χοραζίν οὐαί σοι Βηθσαιδά
NAS: to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida!
KJV: Chorazin! woe unto thee,
INT: to you Chorazin woe to you Bethsaida

Luke 11:42 Inj
GRK: ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς
NAS: But woe to you Pharisees!
KJV: But woe unto you, Pharisees!
INT: But woe to you

Luke 11:43 Inj
GRK: οὐαὶ ὑμῖν τοῖς
NAS: Woe to you Pharisees! For you love
KJV: Woe unto you, Pharisees!
INT: Woe to you

Luke 11:44 Inj
GRK: οὐαὶ ὑμῖν ὅτι
NAS: Woe to you! For you are like
KJV: Woe unto you, scribes
INT: Woe to you for

Luke 11:46 Inj
GRK: τοῖς νομικοῖς οὐαί ὅτι φορτίζετε
NAS: But He said, Woe to you lawyers
KJV: And he said, Woe unto you also,
INT: the lawyers woe for you burden

Luke 11:47 Inj
GRK: οὐαὶ ὑμῖν ὅτι
NAS: Woe to you! For you build the tombs
KJV: Woe unto you! for
INT: Woe to you for

Luke 11:52 Inj
GRK: οὐαὶ ὑμῖν τοῖς
NAS: Woe to you lawyers!
KJV: Woe unto you, lawyers!
INT: Woe to you the

Luke 17:1 Inj
GRK: ἐλθεῖν πλὴν οὐαὶ δι' οὗ
NAS: come, but woe to him through
KJV: but woe [unto him], through
INT: should come but woe [to him] by whom

Luke 21:23 Inj
GRK: οὐαὶ ταῖς ἐν
NAS: Woe to those who are pregnant
KJV: But woe unto them that are with child,
INT: But woe to those in

Luke 22:22 Inj
GRK: πορεύεται πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ
NAS: been determined; but woe to that man
KJV: but woe unto that
INT: goes but woe the man

1 Corinthians 9:16 Inj
GRK: μοι ἐπίκειται οὐαὶ γάρ μοί
NAS: compulsion; for woe is me if
KJV: me; yea, woe is unto me,
INT: me is laid upon woe however to me

Jude 1:11 Inj
GRK: οὐαὶ αὐτοῖς ὅτι
NAS: Woe to them! For they have gone
KJV: Woe unto them! for
INT: Woe to them because

Revelation 8:13 Inj
GRK: φωνῇ μεγάλῃ Οὐαί οὐαί οὐαὶ
NAS: with a loud voice, Woe, woe, woe
KJV: with a loud voice, Woe, woe, woe,
INT: with a voice loud Woe woe woe

Revelation 8:13 Inj
GRK: μεγάλῃ Οὐαί οὐαί οὐαὶ τοὺς
NAS: voice, Woe, woe, woe to those
KJV: Woe, woe, woe,
INT: loud Woe woe woe to those who

Revelation 8:13 Inj
GRK: Οὐαί οὐαί οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας
NAS: Woe, woe, woe to those who dwell
KJV: Woe, woe, woe, to the inhabiters of
INT: Woe woe woe to those who dwell

Revelation 9:12 N
GRK: Οὐαὶ ἡ μία
NAS: The first woe is past; behold,
KJV: One woe is past; [and], behold,
INT: Woe the first

Revelation 9:12 N
GRK: ἔτι δύο Οὐαὶ μετὰ ταῦτα
NAS: behold, two woes are still coming
KJV: there come two woes more hereafter.
INT: yet two woes after these things

Revelation 11:14 N
GRK: Οὐαὶ ἡ δευτέρα
NAS: The second woe is past; behold,
KJV: The second woe is past; [and],
INT: the Woe second

Revelation 11:14 N
GRK: ἰδοὺ ἡ Οὐαὶ ἡ τρίτη
NAS: the third woe is coming
KJV: behold, the third woe cometh quickly.
INT: Behold the woe third

Revelation 12:12 Inj
GRK: αὐτοῖς σκηνοῦντες οὐαὶ τὴν γῆν
NAS: and you who dwell in them. Woe to the earth
KJV: them. Woe to the inhabiters
INT: them who dwell Woe to the earth

Revelation 18:10 Inj
GRK: αὐτῆς λέγοντες Οὐαί οὐαί ἡ
NAS: saying, Woe, woe,
KJV: saying, Alas, alas,
INT: of her saying Woe woe the

Revelation 18:10 Inj
GRK: λέγοντες Οὐαί οὐαί ἡ πόλις
NAS: saying, Woe, woe, the great city,
KJV: saying, Alas, alas, that great city
INT: saying Woe woe the city

Revelation 18:16 Inj
GRK: λέγοντες Οὐαί οὐαί ἡ
NAS: saying, Woe, woe, the great
KJV: And saying, Alas, alas, that great
INT: saying Woe woe the

Revelation 18:16 Inj
GRK: λέγοντες Οὐαί οὐαί ἡ πόλις
NAS: saying, Woe, woe, the great city,
KJV: saying, Alas, alas, that great city,
INT: saying Woe woe the city

Revelation 18:19 Inj
GRK: πενθοῦντες λέγοντες Οὐαί οὐαί ἡ
NAS: saying, Woe, woe,
KJV: saying, Alas, alas,
INT: mourning saying Woe woe the

Revelation 18:19 Inj
GRK: λέγοντες Οὐαί οὐαί ἡ πόλις
NAS: saying, Woe, woe, the great city,
KJV: saying, Alas, alas, that great city,
INT: saying Woe woe the city

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page