εὐθέως
Englishman's Concordance
εὐθέως (eutheōs) — 36 Occurrences

Matthew 4:20 Adv
GRK: οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ
NAS: Immediately they left their nets
KJV: And they straightway left
INT: moreover immediately having left the

Matthew 4:22 Adv
GRK: οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ
NAS: Immediately they left the boat
KJV: And they immediately left the ship
INT: moreover immediately having left the

Matthew 8:3 Adv
GRK: καθαρίσθητι καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ
NAS: be cleansed. And immediately his leprosy
KJV: And immediately his
INT: be you cleansed And immediately was cleansed his

Matthew 13:5 Adv
GRK: πολλήν καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ
NAS: soil; and immediately they sprang
KJV: and forthwith they sprung up,
INT: much and immediately they sprang up because of

Matthew 14:22 Adv
GRK: Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς
NAS: Immediately He made the disciples
KJV: And straightway Jesus constrained
INT: And immediately he compelled the

Matthew 14:31 Adv
GRK: εὐθέως δὲ ὁ
NAS: Immediately Jesus stretched
KJV: And immediately Jesus stretched forth
INT: immediately moreover

Matthew 20:34 Adv
GRK: αὐτῶν καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν καὶ
NAS: their eyes; and immediately they regained their sight
KJV: eyes: and immediately their eyes
INT: of them and immediately they received sight and

Matthew 21:2 Adv
GRK: ὑμῶν καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον
KJV: and straightway ye shall find
INT: of you and immediately you will find a donkey

Matthew 24:29 Adv
GRK: Εὐθέως δὲ μετὰ
NAS: But immediately after the tribulation
INT: Immediately moreover after

Matthew 25:15 Adv
GRK: καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως
KJV: and straightway took his journey.
INT: and he left the region immediately

Matthew 26:49 Adv
GRK: καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ
NAS: Immediately Judas went to Jesus
KJV: And forthwith he came to Jesus,
INT: And immediately having come up

Matthew 26:74 Adv
GRK: ἄνθρωπον καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
KJV: And immediately the cock
INT: man And immediately a rooster crowed

Matthew 27:48 Adv
GRK: καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς
NAS: Immediately one of them ran,
KJV: And straightway one of
INT: And immediately having run one

Mark 7:35 Adv
GRK: καὶ εὐθέως ἠνοίγησαν αὐτοῦ
INT: And immediately were opened his

Luke 5:13 Adv
GRK: καθαρίσθητι καὶ εὐθέως ἡ λέπρα
NAS: be cleansed. And immediately the leprosy
KJV: And immediately the leprosy
INT: be you cleansed And immediately the leprosy

Luke 12:36 Adv
GRK: καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ
NAS: so that they may immediately open
KJV: they may open unto him immediately.
INT: and having knocked immediately they might open to him

Luke 12:54 Adv
GRK: ἐπὶ δυσμῶν εὐθέως λέγετε ὅτι
NAS: in the west, immediately you say,
KJV: the west, straightway ye say,
INT: from [the] west immediately you say

Luke 14:5 Adv
GRK: καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν
NAS: into a well, and will not immediately pull
KJV: will not straightway pull him
INT: and not immediately he will pull up him

Luke 17:7 Adv
GRK: ἐρεῖ αὐτῷ Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε
NAS: Come immediately and sit down
KJV: unto him by and by, when he is come
INT: will say to him immediately Having come recline [at table]

Luke 21:9 Adv
GRK: ἀλλ' οὐκ εὐθέως τὸ τέλος
NAS: but the end [does] not [follow] immediately.
KJV: the end [is] not by and by.
INT: but not immediately [is] the end

John 5:9 Adv
GRK: καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς
NAS: Immediately the man became
KJV: And immediately the man was made
INT: And immediately became well

John 6:21 Adv
GRK: πλοῖον καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ
NAS: Him into the boat, and immediately the boat
KJV: the ship: and immediately the ship was
INT: boat and immediately was the

John 18:27 Adv
GRK: Πέτρος καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν
NAS: [it] again, and immediately a rooster
KJV: again: and immediately the cock crew.
INT: Peter and immediately a rooster crowed

Acts 9:18 Adv
GRK: καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ
NAS: And immediately there fell
KJV: And immediately there fell from
INT: And immediately fell of him

Acts 9:20 Adv
GRK: καὶ εὐθέως ἐν ταῖς
NAS: and immediately he [began] to proclaim
KJV: And straightway he preached Christ
INT: And immediately in the

Acts 9:34 Adv
GRK: σεαυτῷ καὶ εὐθέως ἀνέστη
NAS: up and make your bed. Immediately he got
KJV: And he arose immediately.
INT: for yourself And immediately he rose up

Acts 12:10 Adv
GRK: μίαν καὶ εὐθέως ἀπέστη ὁ
NAS: street, and immediately the angel
KJV: and forthwith the angel
INT: one and immediately departed the

Acts 16:10 Adv
GRK: ὅραμα εἶδεν εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν
NAS: the vision, immediately we sought
KJV: the vision, immediately we endeavoured
INT: vision he saw immediately we sought to go forth

Acts 17:10 Adv
GRK: δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ νυκτὸς
NAS: The brethren immediately sent Paul
KJV: the brethren immediately sent away
INT: moreover [the] brothers immediately by night

Acts 17:14 Adv
GRK: εὐθέως δὲ τότε
NAS: Then immediately the brethren sent
KJV: then immediately the brethren
INT: immediately moreover then

Acts 21:30 Adv
GRK: ἱεροῦ καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ
NAS: him out of the temple, and immediately the doors
KJV: and forthwith the doors
INT: temple and immediately were shut the

Acts 22:29 Adv
GRK: εὐθέως οὖν ἀπέστησαν
NAS: to examine him immediately let go
KJV: Then straightway they departed from
INT: Immediately therefore departed

Galatians 1:16 Adv
GRK: τοῖς ἔθνεσιν εὐθέως οὐ προσανεθέμην
NAS: the Gentiles, I did not immediately consult
KJV: the heathen; immediately I conferred
INT: the Gentiles immediately not I consulted

James 1:24 Adv
GRK: ἀπελήλυθεν καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος
NAS: and gone away, he has immediately forgotten
KJV: and straightway forgetteth
INT: has gone away and immediately forgot what like

3 John 1:14 Adv
GRK: ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν
NAS: to see you shortly, and we will speak
KJV: I trust I shall shortly see thee,
INT: I hope moreover immediately you to see

Revelation 4:2 Adv
GRK: εὐθέως ἐγενόμην ἐν
NAS: Immediately I was in the Spirit;
KJV: And immediately I was in
INT: immediately I was in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page