4311. προπέμπω (propempó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4311. προπέμπω (propempó) — 9 Occurrences

Acts 15:3 V-APP-NMP
GRK: μὲν οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς
NAS: Therefore, being sent on their way by the church,
KJV: And being brought on their way by
INT: indeed therefore having been sent forward by the

Acts 20:38 V-IIA-3P
GRK: αὐτοῦ θεωρεῖν προέπεμπον δὲ αὐτὸν
NAS: again. And they were accompanying him to the ship.
KJV: no more. And they accompanied him unto
INT: of him to see they accompanied moreover him

Acts 21:5 V-PPA-GMP
GRK: ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων
NAS: and started on our journey, while they all,
KJV: brought us on our way, with wives
INT: having set out we journeyed accompanying us all

Romans 15:24 V-ANP
GRK: ὑφ' ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ ἐὰν
NAS: you in passing, and to be helped on my way there
KJV: and to be brought on my way thitherward
INT: by you to be set forward there if

1 Corinthians 16:6 V-ASA-2P
GRK: ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν
NAS: so that you may send me on my way wherever
KJV: me on my journey whithersoever
INT: you me might set forward wherever if

1 Corinthians 16:11 V-AMA-2P
GRK: αὐτὸν ἐξουθενήσῃ προπέμψατε δὲ αὐτὸν
NAS: despise him. But send him on his way in peace,
KJV: conduct him forth in peace,
INT: him should despise set forward moreover him

2 Corinthians 1:16 V-ANP
GRK: ὑφ' ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν
NAS: to come to you, and by you to be helped on my journey to Judea.
KJV: you to be brought on my way toward
INT: by you to be set forward to

Titus 3:13 V-AMA-2S
GRK: Ἀπολλὼν σπουδαίως πρόπεμψον ἵνα μηδὲν
NAS: Diligently help Zenas the lawyer
KJV: Apollos on their journey diligently,
INT: Apollos earnestly set forward that nothing

3 John 1:6 V-APA-NMS
GRK: καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ
NAS: well to send them on their way in a manner worthy
KJV: whom if thou bring forward on their journey after
INT: well you will do having set forward worthily

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page