27. ἀγαπητός (agapétos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 27. ἀγαπητός (agapétos) — 61 Occurrences

Matthew 3:17 Adj-NMS
GRK: μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ
NAS: said, This is My beloved Son, in whom
KJV: is my beloved Son, in
INT: of me the beloved in whom

Matthew 12:18 Adj-NMS
GRK: ᾑρέτισα ὁ ἀγαπητός μου εἰς
NAS: I HAVE CHOSEN; MY BELOVED IN WHOM
KJV: I have chosen; my beloved, in whom
INT: I have chosen beloved of me in

Matthew 17:5 Adj-NMS
GRK: μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ
NAS: This is My beloved Son,
KJV: is my beloved Son, in
INT: of me the beloved in whom

Mark 1:11 Adj-NMS
GRK: μου ὁ ἀγαπητός ἐν σοὶ
NAS: out of the heavens: You are My beloved Son,
KJV: art my beloved Son, in
INT: of me the beloved in whom

Mark 9:7 Adj-NMS
GRK: μου ὁ ἀγαπητός ἀκούετε αὐτοῦ
NAS: This is My beloved Son,
KJV: is my beloved Son: hear
INT: of me the beloved listen you to him

Mark 12:6 Adj-AMS
GRK: εἶχεν υἱὸν ἀγαπητόν ἀπέστειλεν αὐτὸν
NAS: more [to send], a beloved son;
KJV: son, his wellbeloved, he sent him
INT: having son beloved he sent him

Luke 3:22 Adj-NMS
GRK: μου ὁ ἀγαπητός ἐν σοὶ
NAS: out of heaven, You are My beloved Son,
KJV: art my beloved Son; in
INT: of me the beloved in you

Luke 20:13 Adj-AMS
GRK: μου τὸν ἀγαπητόν ἴσως τοῦτον
NAS: I will send my beloved son;
KJV: I will send my beloved son: it may be
INT: of me the beloved perhaps him

Acts 15:25 Adj-DMP
GRK: σὺν τοῖς ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβᾳ
NAS: to send to you with our beloved Barnabas
KJV: with our beloved Barnabas and
INT: with the beloved of us Barnabas

Romans 1:7 Adj-DMP
GRK: ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ κλητοῖς
NAS: to all who are beloved of God in Rome,
KJV: in Rome, beloved of God, called
INT: in Rome beloved of God called

Romans 11:28 Adj-NMP
GRK: τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς
NAS: of [God's] choice they are beloved for the sake
KJV: the election, [they are] beloved for
INT: the election beloved on account of the

Romans 12:19 Adj-VMP
GRK: ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες ἀγαπητοί ἀλλὰ δότε
NAS: revenge, beloved, but leave
KJV: Dearly beloved, avenge not
INT: yourselves avenging beloved but give

Romans 16:5 Adj-AMS
GRK: Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου ὅς
NAS: Epaenetus, my beloved, who
KJV: Salute my wellbeloved Epaenetus, who
INT: Epaenetus the beloved of me who

Romans 16:8 Adj-AMS
GRK: Ἀμπλιᾶτον τὸν ἀγαπητόν μου ἐν
NAS: Ampliatus, my beloved in the Lord.
KJV: Amplias my beloved in the Lord.
INT: Ampliatus beloved of me in [the]

Romans 16:9 Adj-AMS
GRK: Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου
NAS: in Christ, and Stachys my beloved.
KJV: Stachys my beloved.
INT: Stachys the beloved of me

Romans 16:12 Adj-AFS
GRK: Περσίδα τὴν ἀγαπητήν ἥτις πολλὰ
NAS: Persis the beloved, who
KJV: Salute the beloved Persis,
INT: Persis the beloved who much

1 Corinthians 4:14 Adj-NNP
GRK: τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶν
NAS: you, but to admonish you as my beloved children.
KJV: as my beloved sons I warn
INT: children my beloved I admonish [you]

1 Corinthians 4:17 Adj-ANS
GRK: μου τέκνον ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν
NAS: who is my beloved and faithful
KJV: is my beloved son, and
INT: my child beloved and faithful

1 Corinthians 10:14 Adj-VMP
GRK: Διόπερ ἀγαπητοί μου φεύγετε
NAS: Therefore, my beloved, flee
KJV: my dearly beloved, flee
INT: Therefore beloved of me flee

1 Corinthians 15:58 Adj-VMP
GRK: ἀδελφοί μου ἀγαπητοί ἑδραῖοι γίνεσθε
NAS: Therefore, my beloved brethren,
KJV: Therefore, my beloved brethren, be ye
INT: brothers of me beloved firm be

2 Corinthians 7:1 Adj-VMP
GRK: τὰς ἐπαγγελίας ἀγαπητοί καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς
NAS: promises, beloved, let us cleanse
KJV: promises, dearly beloved, let us cleanse
INT: the promises beloved we should cleanse ourselves

2 Corinthians 12:19 Adj-VMP
GRK: δὲ πάντα ἀγαπητοί ὑπὲρ τῆς
NAS: and all for your upbuilding, beloved.
KJV: [we do] all things, dearly beloved, for
INT: moreover and all things beloved for

Ephesians 5:1 Adj-NNP
GRK: ὡς τέκνα ἀγαπητά
NAS: of God, as beloved children;
KJV: of God, as dear children;
INT: as children beloved

Ephesians 6:21 Adj-NMS
GRK: Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ
NAS: Tychicus, the beloved brother
KJV: I do, Tychicus, a beloved brother and
INT: Tychicus the beloved brother and

Philippians 2:12 Adj-VMP
GRK: Ὥστε ἀγαπητοί μου καθὼς
NAS: So then, my beloved, just
KJV: Wherefore, my beloved, as ye have
INT: So that beloved of me even as

Philippians 4:1 Adj-NMP
GRK: ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι
NAS: Therefore, my beloved brethren
KJV: brethren dearly beloved and
INT: brothers of me beloved and longed for

Philippians 4:1 Adj-VMP
GRK: ἐν κυρίῳ ἀγαπητοί
NAS: stand firm in the Lord, my beloved.
KJV: in the Lord, [my] dearly beloved.
INT: in [the] Lord beloved

Colossians 1:7 Adj-GMS
GRK: Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν
NAS: [it] from Epaphras, our beloved fellow bond-servant,
KJV: Epaphras our dear fellowservant, who
INT: Epaphras the beloved fellow bondman of us

Colossians 4:7 Adj-NMS
GRK: Τύχικος ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ
NAS: my affairs, Tychicus, [our] beloved brother
KJV: unto you, [who is] a beloved brother,
INT: Tychicus the beloved brother and

Colossians 4:9 Adj-DMS
GRK: πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ ὅς
NAS: [our] faithful and beloved brother,
KJV: a faithful and beloved brother, who
INT: faithful and beloved brother who

Colossians 4:14 Adj-NMS
GRK: ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς
NAS: Luke, the beloved physician,
KJV: Luke, the beloved physician, and
INT: physician beloved and Demas

1 Thessalonians 2:8 Adj-NMP
GRK: ψυχάς διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε
NAS: you had become very dear to us.
KJV: because ye were dear unto us.
INT: lives because beloved to us you have become

1 Timothy 6:2 Adj-NMP
GRK: εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς
NAS: are believers and beloved. Teach
KJV: and beloved, partakers
INT: they are and beloved who the

2 Timothy 1:2 Adj-DMS
GRK: Τιμοθέῳ ἀγαπητῷ τέκνῳ χάρις
NAS: To Timothy, my beloved son: Grace,
KJV: To Timothy, [my] dearly beloved son:
INT: to Timothy [my] beloved child Grace

Philemon 1:1 Adj-DMS
GRK: Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ
NAS: To Philemon our beloved [brother] and fellow worker,
KJV: our dearly beloved, and
INT: to Philemon the beloved and fellow worker

Philemon 1:16 Adj-AMS
GRK: δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητόν μάλιστα ἐμοί
NAS: a slave, a beloved brother,
KJV: a brother beloved, specially
INT: a slave a brother beloved especially to me

Hebrews 6:9 Adj-VMP
GRK: περὶ ὑμῶν ἀγαπητοί τὰ κρείσσονα
NAS: But, beloved, we are convinced
KJV: But, beloved, we are persuaded
INT: concerning you beloved the better [things]

James 1:16 Adj-VMP
GRK: ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
NAS: Do not be deceived, my beloved brethren.
KJV: err, my beloved brethren.
INT: brothers my beloved

James 1:19 Adj-VMP
GRK: ἀδελφοί μου ἀγαπητοί ἔστω δὲ
NAS: [This] you know, my beloved brethren.
KJV: Wherefore, my beloved brethren, let
INT: brothers my beloved let be also

James 2:5 Adj-VMP
GRK: ἀδελφοί μου ἀγαπητοί οὐχ ὁ
NAS: Listen, my beloved brethren:
KJV: Hearken, my beloved brethren, Hath
INT: brothers my beloved not

1 Peter 2:11 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί παρακαλῶ ὡς
NAS: Beloved, I urge you as aliens
KJV: Dearly beloved, I beseech [you] as
INT: Beloved I exhort [you] as

1 Peter 4:12 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί μὴ ξενίζεσθε
NAS: Beloved, do not be surprised
KJV: Beloved, think it not
INT: Beloved not take as strange

2 Peter 1:17 Adj-NMS
GRK: μου ὁ ἀγαπητός μου οὗτός
NAS: This is My beloved Son
KJV: is my beloved Son, in
INT: of me beloved of me this

2 Peter 3:1 Adj-VMP
GRK: Ταύτην ἤδη ἀγαπητοί δευτέραν ὑμῖν
NAS: is now, beloved, the second
KJV: second epistle, beloved, I now
INT: This now beloved a second to you

2 Peter 3:8 Adj-VMP
GRK: λανθανέτω ὑμᾶς ἀγαπητοί ὅτι μία
NAS: [fact] escape your notice, beloved, that with the Lord
KJV: But, beloved, be not
INT: let be hidden from you beloved that one

2 Peter 3:14 Adj-VMP
GRK: Διό ἀγαπητοί ταῦτα προσδοκῶντες
NAS: Therefore, beloved, since you look
KJV: Wherefore, beloved, seeing that ye look for
INT: Therefore beloved these things expecting

2 Peter 3:15 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς
NAS: just as also our beloved brother Paul,
KJV: even as our beloved brother Paul
INT: also the beloved of us brother

2 Peter 3:17 Adj-VMP
GRK: Ὑμεῖς οὖν ἀγαπητοί προγινώσκοντες φυλάσσεσθε
NAS: You therefore, beloved, knowing this beforehand,
KJV: therefore, beloved, seeing ye know [these things] before,
INT: You therefore beloved knowing beforehand beware

1 John 2:7 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί οὐκ ἐντολὴν
NAS: Beloved, I am not writing a new
INT: beloved not a commandment

1 John 3:2 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί νῦν τέκνα
NAS: Beloved, now we are children
KJV: Beloved, now are we
INT: Beloved now children

1 John 3:21 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί ἐὰν ἡ
NAS: Beloved, if our heart
KJV: Beloved, if our
INT: Beloved if the

1 John 4:1 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί μὴ παντὶ
NAS: Beloved, do not believe every
KJV: Beloved, believe not
INT: Beloved not every

1 John 4:7 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί ἀγαπῶμεν ἀλλήλους
NAS: Beloved, let us love one another,
KJV: Beloved, let us love one another:
INT: Beloved we should love one another

1 John 4:11 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί εἰ οὕτως
NAS: Beloved, if God
KJV: Beloved, if God
INT: Beloved if so

3 John 1:1 Adj-DMS
GRK: Γαίῳ τῷ ἀγαπητῷ ὃν ἐγὼ
NAS: The elder to the beloved Gaius, whom
KJV: The elder unto the wellbeloved Gaius,
INT: to Gaius the beloved whom I

3 John 1:2 Adj-VMS
GRK: Ἀγαπητέ περὶ πάντων
NAS: Beloved, I pray that in all respects
KJV: Beloved, I wish above
INT: Beloved concerning all things

3 John 1:5 Adj-VMS
GRK: Ἀγαπητέ πιστὸν ποιεῖς
NAS: Beloved, you are acting faithfully
KJV: Beloved, thou doest faithfully
INT: Beloved faithfully you do

3 John 1:11 Adj-VMS
GRK: Ἀγαπητέ μὴ μιμοῦ
NAS: Beloved, do not imitate what is evil,
KJV: Beloved, follow not
INT: Beloved not do imitate

Jude 1:3 Adj-VMP
GRK: Ἀγαπητοί πᾶσαν σπουδὴν
NAS: Beloved, while I was making every
KJV: Beloved, when I gave all
INT: Beloved all earnestness

Jude 1:17 Adj-VMP
GRK: Ὑμεῖς δέ ἀγαπητοί μνήσθητε τῶν
NAS: But you, beloved, ought to remember
KJV: But, beloved, remember ye
INT: you moreover beloved remember the

Jude 1:20 Adj-VMP
GRK: Ὑμεῖς δέ ἀγαπητοί ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς
NAS: But you, beloved, building yourselves
KJV: ye, beloved, building up
INT: you moreover beloved building up yourselves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page