25. ἀγαπάω (agapaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 25. ἀγαπάω (agapaó) — 143 Occurrences

Matthew 5:43 V-FIA-2S
GRK: ὅτι ἐρρέθη Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
NAS: that it was said, YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR
KJV: it hath been said, Thou shalt love thy
INT: that it was said You will love neighbor

Matthew 5:44 V-PMA-2P
GRK: λέγω ὑμῖν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς
NAS: But I say to you, love your enemies
KJV: say unto you, Love your enemies,
INT: say to you Love enemies

Matthew 5:46 V-ASA-2P
GRK: ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας
NAS: For if you love those who love
KJV: For if ye love them which love
INT: if indeed you love those who love

Matthew 5:46 V-PPA-AMP
GRK: ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς τίνα
NAS: those who love you, what
KJV: ye love them which love you, what
INT: you love those who love you what

Matthew 6:24 V-FIA-3S
GRK: τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ ἑνὸς
NAS: the one and love the other,
KJV: the one, and love the other; or else
INT: the other he will love or [the] one

Matthew 19:19 V-FIA-2S
GRK: μητέρα καί Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
NAS: AND MOTHER; and YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR
KJV: and, Thou shalt love thy
INT: mother and You will love neighbor

Matthew 22:37 V-FIA-2S
GRK: ἔφη αὐτῷ Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν
NAS: And He said to him, 'YOU SHALL LOVE THE LORD
KJV: unto him, Thou shalt love the Lord
INT: he said to him You will love [the] Lord the

Matthew 22:39 V-FIA-2S
GRK: ὁμοία αὕτη Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
NAS: is like it, 'YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR
KJV: unto it, Thou shalt love thy
INT: [is] like it You will love the neighbor

Mark 10:21 V-AIA-3S
GRK: ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ
NAS: at him, Jesus felt a love for him and said
KJV: beholding him loved him, and
INT: having looked upon him loved him and

Mark 12:30 V-FIA-2S
GRK: καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν
NAS: AND YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD
KJV: And thou shalt love the Lord thy
INT: And you will love [the] Lord

Mark 12:31 V-FIA-2S
GRK: δευτέρα αὕτη Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
NAS: is this, YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR
KJV: [namely] this, Thou shalt love thy
INT: [the] second this You will love the neighbor

Mark 12:33 V-PNA
GRK: καὶ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ
NAS: AND TO LOVE HIM WITH ALL THE HEART
KJV: And to love him with
INT: and to love him with

Mark 12:33 V-PNA
GRK: καὶ τὸ ἀγαπᾷν τὸν πλησίον
NAS: THE STRENGTH, AND TO LOVE ONE'S NEIGHBOR
KJV: and to love [his] neighbour
INT: and to love [one's] neighbor

Luke 6:27 V-PMA-2P
GRK: τοῖς ἀκούουσιν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς
NAS: to you who hear, love your enemies,
KJV: which hear, Love your enemies,
INT: who hear Love the enemies

Luke 6:32 V-PIA-2P
GRK: καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας
NAS: If you love those who love
KJV: For if ye love them which love you,
INT: And if you love those who love

Luke 6:32 V-PPA-AMP
GRK: ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς ποία
NAS: those who love you, what
KJV: if ye love them which love you, what
INT: you love those who love you what

Luke 6:32 V-PPA-AMP
GRK: ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν
NAS: sinners love those
KJV: also love those that love
INT: sinners those who love them love

Luke 6:32 V-PIA-3P
GRK: ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν
NAS: love those who love them.
KJV: also love those that love them.
INT: love them love

Luke 6:35 V-PMA-2P
GRK: πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς
NAS: But love your enemies, and do good,
KJV: But love ye your enemies,
INT: But love the enemies

Luke 7:5 V-PIA-3S
GRK: ἀγαπᾷ γὰρ τὸ
NAS: for he loves our nation
KJV: For he loveth our nation,
INT: he loves indeed the

Luke 7:42 V-FIA-3S
GRK: αὐτῶν πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν
NAS: So which of them will love him more?
KJV: which of them will love him most?
INT: of them most will love him

Luke 7:47 V-AIA-3S
GRK: πολλαί ὅτι ἠγάπησεν πολύ ᾧ
NAS: have been forgiven, for she loved much;
KJV: are forgiven; for she loved much: but
INT: many for she loved much to whom

Luke 7:47 V-PIA-3S
GRK: ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾷ
NAS: is forgiven little, loves little.
KJV: is forgiven, [the same] loveth little.
INT: is forgiven little he loves

Luke 10:27 V-FIA-2S
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν
NAS: And he answered, YOU SHALL LOVE THE LORD
KJV: said, Thou shalt love the Lord
INT: having answered he said You will love [the] Lord the

Luke 11:43 V-PIA-2P
GRK: Φαρισαίοις ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν
NAS: to you Pharisees! For you love the chief seats
KJV: for ye love the uppermost seats
INT: Pharisees for you love the first seat

Luke 16:13 V-FIA-3S
GRK: τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ ἑνὸς
NAS: the one and love the other,
KJV: the one, and love the other; or else
INT: the other he will love or one

John 3:16 V-AIA-3S
GRK: Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς
NAS: so loved the world,
KJV: God so loved the world, that
INT: thus indeed loved God

John 3:19 V-AIA-3P
GRK: κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι
NAS: and men loved the darkness
KJV: and men loved darkness rather
INT: world and loved men

John 3:35 V-PIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱόν
NAS: The Father loves the Son
KJV: The Father loveth the Son,
INT: The Father loves the Son

John 8:42 V-IIA-2P
GRK: ὑμῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐμέ
NAS: were your Father, you would love Me, for I proceeded forth
KJV: Father, ye would love me: for
INT: of you were you would have loved anyhow me

John 10:17 V-PIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ
NAS: the Father loves Me, because
KJV: doth my Father love me, because
INT: the Father loves because I

John 11:5 V-IIA-3S
GRK: ἠγάπα δὲ ὁ
NAS: Now Jesus loved Martha and her sister
KJV: Now Jesus loved Martha, and
INT: Loved now

John 12:43 V-AIA-3P
GRK: ἠγάπησαν γὰρ τὴν
NAS: for they loved the approval of men
KJV: For they loved the praise of men
INT: they loved indeed the

John 13:1 V-APA-NMS
GRK: τὸν πατέρα ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους
NAS: to the Father, having loved His own
KJV: the Father, having loved his own
INT: the Father having loved the own

John 13:1 V-AIA-3S
GRK: εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς
NAS: were in the world, He loved them to the end.
KJV: were in the world, he loved them unto
INT: to [the] end he loved them

John 13:23 V-IIA-3S
GRK: Ἰησοῦ ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς
NAS: whom Jesus loved.
KJV: whom Jesus loved.
INT: of Jesus whom loved Jesus

John 13:34 V-PSA-2P
GRK: ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς
NAS: I give to you, that you love one
KJV: unto you, That ye love one another; as
INT: to you that you should love one another as

John 13:34 V-AIA-1S
GRK: ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα
NAS: even as I have loved you, that you also
KJV: one another; as I have loved you, that
INT: one another as I loved you that

John 13:34 V-PSA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
NAS: you, that you also love one another.
KJV: ye also love one another.
INT: also you should love one another

John 14:15 V-PSA-2P
GRK: Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με τὰς
NAS: If you love Me, you will keep
KJV: [it].If ye love me, keep
INT: If you love me

John 14:21 V-PPA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με ὁ
NAS: them is the one who loves Me; and he who loves
KJV: he it is that loveth me: and
INT: it is that loves me He that

John 14:21 V-PPA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται
NAS: who loves Me; and he who loves Me will be loved
KJV: and he that loveth me
INT: He that moreover loves me will be loved

John 14:21 V-FIP-3S
GRK: ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ
NAS: Me; and he who loves Me will be loved by My Father,
KJV: he that loveth me shall be loved of my
INT: loves me will be loved by the

John 14:21 V-FIA-1S
GRK: μου κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ
NAS: by My Father, and I will love him and will disclose
KJV: and I will love him, and
INT: of me And I will love him and

John 14:23 V-PSA-3S
GRK: Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν
NAS: anyone loves Me, he will keep
KJV: If a man love me, he will keep
INT: If anyone love me the

John 14:23 V-FIA-3S
GRK: πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν καὶ
NAS: and My Father will love him, and We will come
KJV: my Father will love him, and
INT: Father of me will love him and

John 14:24 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς
NAS: He who does not love Me does not keep
KJV: He that loveth me not
INT: He that not loves me the

John 14:28 V-IIA-2P
GRK: ὑμᾶς εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε
NAS: to you.' If you loved Me, you would have rejoiced
KJV: you. If ye loved me,
INT: you If you loved me you would have rejoiced

John 14:31 V-PIA-1S
GRK: κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα
NAS: may know that I love the Father,
KJV: may know that I love the Father; and
INT: world that I love the Father

John 15:9 V-AIA-3S
GRK: καθὼς ἠγάπησέν με ὁ
NAS: as the Father has loved Me, I have also
KJV: As the Father hath loved me, so
INT: As loved me the

John 15:9 V-AIA-1S
GRK: κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα μείνατε ἐν
NAS: Me, I have also loved you; abide
KJV: have I loved you: continue ye
INT: I also you loved abide in

John 15:12 V-PSA-2P
GRK: ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς
NAS: is My commandment, that you love one another,
KJV: That ye love one another,
INT: my that you love one another as

John 15:12 V-AIA-1S
GRK: ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς
NAS: one another, just as I have loved you.
KJV: one another, as I have loved you.
INT: one another as I loved you

John 15:17 V-PSA-2P
GRK: ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους
NAS: I command you, that you love one another.
KJV: you, that ye love one another.
INT: you that you love one another

John 17:23 V-AIA-2S
GRK: ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς
NAS: that You sent Me, and loved them, even
KJV: me, and hast loved them, as
INT: did send and loved them as

John 17:23 V-AIA-2S
GRK: καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας
NAS: them, even as You have loved Me.
KJV: them, as thou hast loved me.
INT: as me you loved

John 17:24 V-AIA-2S
GRK: μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ
NAS: You have given Me, for You loved Me before
KJV: me: for thou lovedst me before
INT: me for you loved me before

John 17:26 V-AIA-2S
GRK: ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν
NAS: with which You loved Me may be in them, and I in them.
KJV: wherewith thou hast loved me
INT: love with which you loved me in

John 19:26 V-IIA-3S
GRK: παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει τῇ
NAS: whom He loved standing nearby,
KJV: whom he loved, he saith
INT: standing by whom he loved says to

John 21:7 V-IIA-3S
GRK: ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς
NAS: whom Jesus loved said to Peter,
KJV: whom Jesus loved saith unto Peter,
INT: that whom loved Jesus

John 21:15 V-PIA-2S
GRK: Σίμων Ἰωάννου ἀγαπᾷς με πλέον
NAS: [son] of John, do you love Me more
KJV: [son] of Jonas, lovest thou me
INT: Simon [son] of Jonah love you me more

John 21:16 V-PIA-2S
GRK: Σίμων Ἰωάννου ἀγαπᾷς με λέγει
NAS: [son] of John, do you love Me? He said
KJV: [son] of Jonas, lovest thou me?
INT: Simon [son] of Jonah love you me He says

John 21:20 V-IIA-3S
GRK: μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus loved following
KJV: whom Jesus loved following; which
INT: disciple whom loved Jesus

Romans 8:28 V-PPA-DMP
GRK: ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν θεὸν
NAS: to those who love God,
KJV: to them that love God,
INT: that to those who love God

Romans 8:37 V-APA-GMS
GRK: διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς
NAS: through Him who loved us.
KJV: through him that loved us.
INT: through the [one] having loved us

Romans 9:13 V-AIA-1S
GRK: Τὸν Ἰακὼβ ἠγάπησα τὸν δὲ
NAS: JACOB I LOVED, BUT ESAU
KJV: Jacob have I loved, but
INT: Jacob I loved but

Romans 9:25 V-RPM/P-AFS
GRK: τὴν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην
NAS: MY PEOPLE,' AND HER WHO WAS NOT BELOVED, 'BELOVED.'
KJV: people; and her beloved, which was not
INT: that not beloved Beloved

Romans 9:25 V-RPM/P-AFS
GRK: οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην
NAS: AND HER WHO WAS NOT BELOVED, 'BELOVED.'
KJV: which was not beloved.
INT: not beloved Beloved

Romans 13:8 V-PNA
GRK: τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾷν ὁ γὰρ
NAS: except to love one another;
KJV: but to love one another:
INT: one another to love he who indeed

Romans 13:8 V-PPA-NMS
GRK: ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον
NAS: one another; for he who loves his neighbor
KJV: for he that loveth another
INT: he who indeed loves the other

Romans 13:9 V-FIA-2S
GRK: ἐν τῷ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
NAS: saying, YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR
KJV: namely, Thou shalt love thy
INT: in this You will love the neighbor

1 Corinthians 2:9 V-PPA-DMP
GRK: θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν
NAS: HAS PREPARED FOR THOSE WHO LOVE HIM.
KJV: hath prepared for them that love him.
INT: God for those that love him

1 Corinthians 8:3 V-PIA-3S
GRK: δέ τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν
NAS: but if anyone loves God, he is known
KJV: But if any man love God, the same
INT: however anyone loves God

2 Corinthians 9:7 V-PIA-3S
GRK: γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ θεός
NAS: for God loves a cheerful
KJV: for God loveth a cheerful giver.
INT: indeed giver loves God

2 Corinthians 11:11 V-PIA-1S
GRK: ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς ὁ
NAS: Because I do not love you? God
KJV: Wherefore? because I love you not?
INT: because not I do love you

2 Corinthians 12:15 V-PPA-NMS
GRK: περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν ἧσσον ἀγαπῶμαι
NAS: If I love you more,
KJV: the more abundantly I love you,
INT: more abundantly you I love less I am loved

2 Corinthians 12:15 V-PIM/P-1S
GRK: ἀγαπῶν ἧσσον ἀγαπῶμαι
NAS: you more, am I to be loved less?
KJV: you, the less I be loved.
INT: I love less I am loved

Galatians 2:20 V-APA-GMS
GRK: θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ
NAS: of God, who loved me and gave
KJV: of God, who loved me, and
INT: of God the [one] having loved me and

Galatians 5:14 V-FIA-2S
GRK: ἐν τῷ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
NAS: word, in the [statement], YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR
KJV: [even] in this; Thou shalt love thy
INT: in this You will love the neighbor

Ephesians 1:6 V-RPM/P-DMS
GRK: ἐν τῷ ἠγαπημένῳ
NAS: He freely bestowed on us in the Beloved.
KJV: accepted in the beloved.
INT: in the beloved

Ephesians 2:4 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς
NAS: love with which He loved us,
KJV: love wherewith he loved us,
INT: his with which he loved us

Ephesians 5:2 V-AIA-3S
GRK: ὁ χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ
NAS: also loved you and gave
KJV: Christ also hath loved us, and
INT: Christ loved us and

Ephesians 5:25 V-PMA-2P
GRK: Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας
NAS: Husbands, love your wives, just
KJV: Husbands, love your wives,
INT: Husbands love the wives

Ephesians 5:25 V-AIA-3S
GRK: ὁ χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν
NAS: also loved the church
KJV: Christ also loved the church, and
INT: the Christ loved the church

Ephesians 5:28 V-PNA
GRK: οἱ ἄνδρες ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν
NAS: ought also to love their own wives
KJV: ought men to love their wives
INT: husbands to love the of themselves

Ephesians 5:28 V-PPA-NMS
GRK: σώματα ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ
NAS: bodies. He who loves his own
KJV: bodies. He that loveth his
INT: bodies he that loves the of himself

Ephesians 5:28 V-PIA-3S
GRK: γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ
NAS: his own wife loves himself;
KJV: his wife loveth himself.
INT: wife himself loves

Ephesians 5:33 V-PMA-3S
GRK: γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν
NAS: among you also is to love his own
KJV: in particular so love his wife
INT: wife so let love as himself

Ephesians 6:24 V-PPA-GMP
GRK: πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον
NAS: those who love our Lord
KJV: [be] with all them that love our Lord
INT: all those that love the Lord

Colossians 3:12 V-RPM/P-NMP
GRK: ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ
NAS: holy and beloved, put
KJV: holy and beloved, bowels of mercies,
INT: holy and beloved hearts of compassion

Colossians 3:19 V-PMA-2P
GRK: Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας
NAS: Husbands, love your wives
KJV: Husbands, love [your] wives, and
INT: Husbands love the wives

1 Thessalonians 1:4 V-RPM/P-NMP
GRK: εἰδότες ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ τοῦ
NAS: brethren beloved by God,
KJV: brethren beloved, your
INT: knowing brothers beloved by

1 Thessalonians 4:9 V-PNA
GRK: εἰς τὸ ἀγαπᾷν ἀλλήλους
NAS: are taught by God to love one another;
KJV: taught of God to love one another.
INT: for to love one another

2 Thessalonians 2:13 V-RPM/P-NMP
GRK: ὑμῶν ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Κυρίου
NAS: for you, brethren beloved by the Lord,
KJV: you, brethren beloved of the Lord,
INT: you brothers beloved by [the] Lord

2 Thessalonians 2:16 V-APA-NMS
GRK: ἡμῶν ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ
NAS: our Father, who has loved us and given
KJV: Father, which hath loved us, and
INT: of us the [one] having loved us and

2 Timothy 4:8 V-RPA-DMP
GRK: πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν
NAS: to all who have loved His appearing.
KJV: also that love his
INT: to all who love the appearing

2 Timothy 4:10 V-APA-NMS
GRK: με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν
NAS: for Demas, having loved this present
KJV: hath forsaken me, having loved this present
INT: me forsook having loved the present

Hebrews 1:9 V-AIA-2S
GRK: ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ
NAS: YOU HAVE LOVED RIGHTEOUSNESS
KJV: Thou hast loved righteousness, and
INT: You did love righteousness and

Hebrews 12:6 V-PIA-3S
GRK: ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει
NAS: THE LORD LOVES HE DISCIPLINES,
KJV: the Lord loveth he chasteneth,
INT: whom indeed loves [the] Lord he disciplines

James 1:12 V-PPA-DMP
GRK: ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν
NAS: to those who love Him.
KJV: hath promised to them that love him.
INT: he promised to those that love him

James 2:5 V-PPA-DMP
GRK: ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν
NAS: He promised to those who love Him?
KJV: he hath promised to them that love him?
INT: he promised to those that love him

James 2:8 V-FIA-2S
GRK: τὴν γραφήν Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον
NAS: to the Scripture, YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR
KJV: the scripture, Thou shalt love thy
INT: the Scripture You will love neighbor

1 Peter 1:8 V-PIA-2P
GRK: οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε εἰς ὃν
NAS: and though you have not seen Him, you love Him, and though you do not see
KJV: not seen, ye love; in whom,
INT: not having seen you love on whom

1 Peter 1:22 V-AMA-2P
GRK: καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς
NAS: fervently love one another
KJV: love of the brethren, [see that ye] love one another
INT: heart one another love you fervently

1 Peter 2:17 V-PMA-2P
GRK: τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε τὸν θεὸν
NAS: all people, love the brotherhood,
KJV: all [men]. Love the brotherhood.
INT: the brotherhood love God

1 Peter 3:10 V-PNA
GRK: θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν καὶ ἰδεῖν
NAS: WHO DESIRES LIFE, TO LOVE AND SEE GOOD
KJV: For he that will love life, and
INT: desires life to love and to see

2 Peter 2:15 V-AIA-3S
GRK: μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν
NAS: who loved the wages
KJV: who loved the wages
INT: [the] reward of unrighteousness loved

1 John 2:10 V-PPA-NMS
GRK: ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν
NAS: The one who loves his brother abides
KJV: He that loveth his brother
INT: He that loves the brother

1 John 2:15 V-PMA-2P
GRK: Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον
NAS: Do not love the world nor
KJV: Love not the world,
INT: not Love the [do] world

1 John 2:15 V-PSA-3S
GRK: ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον
NAS: If anyone loves the world, the love
KJV: If any man love the world, the love
INT: If anyone should love the world

1 John 3:10 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν
NAS: nor the one who does not love his brother.
KJV: God, neither he that loveth not his
INT: he that not loves the brother

1 John 3:11 V-PSA-1P
GRK: ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους
NAS: from the beginning, that we should love one another;
KJV: that we should love one another.
INT: [the] beginning that we should love one another

1 John 3:14 V-PIA-1P
GRK: ζωήν ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς
NAS: because we love the brethren.
KJV: because we love the brethren.
INT: life because we love the brothers

1 John 3:14 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν
NAS: the brethren. He who does not love abides
KJV: the brethren. He that loveth not
INT: He that not loves abides in

1 John 3:18 V-PSA-1P
GRK: Τεκνία μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ
NAS: Little children, let us not love with word
KJV: let us not love in word, neither
INT: Little children not we should love in word nor

1 John 3:23 V-PSA-1P
GRK: Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους καθὼς
NAS: Christ, and love one another,
KJV: Christ, and love one another, as
INT: Christ and should love one another even as

1 John 4:7 V-PSA-1P
GRK: Ἀγαπητοί ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ὅτι
NAS: Beloved, let us love one another,
KJV: Beloved, let us love one another: for
INT: Beloved we should love one another because

1 John 4:7 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ
NAS: and everyone who loves is born
KJV: and every one that loveth is born of
INT: everyone that loves of

1 John 4:8 V-PPA-NMS
GRK: ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω
NAS: The one who does not love does not know
KJV: He that loveth not knoweth
INT: He that not loves not knew

1 John 4:10 V-RIA-1P
GRK: ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τὸν θεόν
NAS: is love, not that we loved God,
KJV: that we loved God, but
INT: that we loved God

1 John 4:10 V-AIA-3S
GRK: ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ
NAS: God, but that He loved us and sent
KJV: that he loved us, and
INT: that he loved us and

1 John 4:11 V-AIA-3S
GRK: ὁ θεὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ
NAS: God so loved us, we also ought
KJV: God so loved us, we
INT: God loved us also

1 John 4:11 V-PNA
GRK: ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾷν
NAS: us, we also ought to love one another.
KJV: ought also to love one another.
INT: ought one another to love

1 John 4:12 V-PSA-1P
GRK: τεθέαται ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ὁ
NAS: if we love one another,
KJV: If we love one another,
INT: has seen if we should love one another

1 John 4:19 V-PIA-1P
GRK: Ἡμεῖς ἀγαπῶμεν ὅτι αὐτὸς
NAS: We love, because He first
KJV: We love him, because
INT: We love because he

1 John 4:19 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς
NAS: because He first loved us.
KJV: he first loved us.
INT: he first loved us

1 John 4:20 V-PIA-1S
GRK: εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν
NAS: someone says, I love God, and hates
KJV: say, I love God, and
INT: should say I love God

1 John 4:20 V-PPA-NMS
GRK: γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν
NAS: he is a liar; for the one who does not love his brother
KJV: a liar: for he that loveth not his
INT: indeed not loves the brother

1 John 4:20 V-PNA
GRK: οὐ δύναται ἀγαπᾷν
NAS: he has seen, cannot love God whom
KJV: how can he love God whom
INT: not is able to love

1 John 4:21 V-PPA-NMS
GRK: ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν
NAS: we have from Him, that the one who loves God
KJV: him, That he who loveth God love
INT: that he that loves God

1 John 4:21 V-PSA-3S
GRK: τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν
NAS: God should love his brother
KJV: he who loveth God love his brother
INT: God should love also the

1 John 5:1 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα
NAS: and whoever loves the Father
KJV: every one that loveth him that begat
INT: everyone that loves the [one] having fathered [him]

1 John 5:1 V-PIA-3S
GRK: τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ τὸν
NAS: the Father loves the [child] born
KJV: him that begat loveth him also
INT: the [one] having fathered [him] loves moreover him that

1 John 5:2 V-PIA-1P
GRK: γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα
NAS: we know that we love the children
KJV: that we love the children
INT: we know that we love the children

1 John 5:2 V-PIA-1P
GRK: τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς
NAS: of God, when we love God and observe
KJV: of God, when we love God, and
INT: God we love and the

2 John 1:1 V-PIA-1S
GRK: οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ
NAS: whom I love in truth;
KJV: whom I love in the truth;
INT: whom I love in truth

2 John 1:5 V-PSA-1P
GRK: ἀρχῆς ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους
NAS: from the beginning, that we love one another.
KJV: that we love one another.
INT: [the] beginning that we should love one another

3 John 1:1 V-PIA-1S
GRK: ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ
NAS: Gaius, whom I love in truth.
KJV: whom I love in the truth.
INT: whom I love in truth

Jude 1:1 V-RPM/P-DMP
GRK: θεῷ πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ Ἰησοῦ
NAS: who are the called, beloved in God
INT: God [the] Father loved and in Jesus

Revelation 1:5 V-PPA-DMS
GRK: γῆς Τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ
NAS: of the earth. To Him who loves us and released
KJV: of the earth. Unto him that loved us,
INT: earth To him who loved us and

Revelation 3:9 V-AIA-1S
GRK: ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε
NAS: and [make them] know that I have loved you.
KJV: that I have loved thee.
INT: that I loved you

Revelation 12:11 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν
NAS: of their testimony, and they did not love their life
KJV: testimony; and they loved not their
INT: and not they loved the life

Revelation 20:9 V-RPM/P-AFS
GRK: πόλιν τὴν ἠγαπημένην καὶ κατέβη
NAS: of the saints and the beloved city,
KJV: about, and the beloved city: and
INT: city beloved but came down

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 25

ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησας — 5 Occ.
ἠγάπησεν — 12 Occ.
Additional Entries
ἠγανάκτησεν — 1 Occ.
ἀγανάκτησιν — 1 Occ.
ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page