ἀγαπῶ
Englishman's Concordance
ἀγαπῶ (agapō) — 5 Occurrences

John 14:31 V-PIA-1S
GRK: κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα
NAS: may know that I love the Father,
KJV: may know that I love the Father; and
INT: world that I love the Father

2 Corinthians 11:11 V-PIA-1S
GRK: ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς ὁ
NAS: Because I do not love you? God
KJV: Wherefore? because I love you not?
INT: because not I do love you

1 John 4:20 V-PIA-1S
GRK: εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν
NAS: someone says, I love God, and hates
KJV: say, I love God, and
INT: should say I love God

2 John 1:1 V-PIA-1S
GRK: οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ
NAS: whom I love in truth;
KJV: whom I love in the truth;
INT: whom I love in truth

3 John 1:1 V-PIA-1S
GRK: ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ
NAS: Gaius, whom I love in truth.
KJV: whom I love in the truth.
INT: whom I love in truth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 25
143 Occurrences


ἀγαπᾷ — 12 Occ.
ἀγαπᾷν — 8 Occ.
ἀγαπᾷς — 2 Occ.
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶ — 5 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.
ἠγαπηκόσι — 1 Occ.
ἠγαπημένην — 3 Occ.
ἠγαπημένῳ — 1 Occ.
ἠγαπημένοι — 3 Occ.
ἠγαπημένοις — 1 Occ.
ἠγάπησα — 5 Occ.
ἠγάπησαν — 3 Occ.
ἠγάπησας — 5 Occ.
ἠγάπησεν — 12 Occ.
Additional Entries
ἀγαπᾶτε — 15 Occ.
ἀγαπάτω — 1 Occ.
ἀγαπήσαντος — 2 Occ.
ἀγαπήσας — 3 Occ.
ἀγαπήσατε — 1 Occ.
ἀγαπήσητε — 1 Occ.
ἀγαπήσει — 4 Occ.
Ἀγαπήσεις — 10 Occ.
ἀγαπήσω — 1 Occ.
ἀγαπηθήσεται — 1 Occ.
ἀγαπῶμαι — 1 Occ.
ἀγαπῶμεν — 10 Occ.
ἀγαπῶν — 14 Occ.
ἀγαπῶντας — 3 Occ.
ἀγαπῶντι — 1 Occ.
ἀγαπώντων — 1 Occ.
ἀγαπῶσιν — 5 Occ.
ἠγάπα — 5 Occ.
ἠγαπᾶτε — 2 Occ.
ἠγαπήκαμεν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page