2038. ἐργάζομαι (ergazomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2038. ἐργάζομαι (ergazomai) — 41 Occurrences

Matthew 7:23 V-PPM/P-NMP
GRK: ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν
NAS: you; DEPART FROM ME, YOU WHO PRACTICE LAWLESSNESS.'
KJV: from me, ye that work iniquity.
INT: me those who work lawlessness

Matthew 21:28 V-PMM/P-2S
GRK: ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ
NAS: Son, go work today in the vineyard.'
KJV: Son, go work to day in
INT: go today work in the

Matthew 25:16 V-AIM-3S
GRK: τάλαντα λαβὼν ἠργάσατο ἐν αὐτοῖς
NAS: went and traded with them, and gained
KJV: talents went and traded with the same,
INT: talents having received traded with them

Matthew 26:10 V-AIM-3S
GRK: γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ
NAS: the woman? For she has done a good
KJV: for she hath wrought a good
INT: indeed good she did to me

Mark 14:6 V-AIM-3S
GRK: καλὸν ἔργον ἠργάσατο ἐν ἐμοί
NAS: do you bother her? She has done a good
KJV: her? she hath wrought a good
INT: a good work she did toward me

Luke 13:14 V-PNM/P
GRK: αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι ἐν αὐταῖς
NAS: days in which work should be done;
KJV: which men ought to work: in them
INT: which it behoves [men] to work in these

John 3:21 V-RPM/P-NNP
GRK: θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα
NAS: as having been wrought in God.
KJV: that they are wrought in God.
INT: God they have been have done

John 5:17 V-PIM/P-3S
GRK: ἕως ἄρτι ἐργάζεται κἀγὼ ἐργάζομαι
NAS: them, My Father is working until
KJV: My Father worketh hitherto, and IINT: until now works and I work

John 5:17 V-PIM/P-1S
GRK: ἐργάζεται κἀγὼ ἐργάζομαι
NAS: now, and I Myself am working.
KJV: hitherto, and I work.
INT: works and I work

John 6:27 V-PMM/P-2P
GRK: ἐργάζεσθε μὴ τὴν
NAS: Do not work for the food
KJV: Labour not for the meat
INT: Work not [for] the

John 6:28 V-PSM/P-1P
GRK: ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα
NAS: so that we may work the works
KJV: that we might work the works
INT: do we that we might work the works

John 6:30 V-PIM/P-2S
GRK: σοι τί ἐργάζῃ
NAS: You? What work do You perform?
KJV: thee? what dost thou work?
INT: you what do you work

John 9:4 V-PNM/P
GRK: ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα
NAS: We must work the works
KJV: I must work the works of him that sent
INT: Us it behoves to work the works

John 9:4 V-PNM/P
GRK: οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι
NAS: no one can work.
KJV: no man can work.
INT: no one is able to work

Acts 10:35 V-PPM/P-NMS
GRK: αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς
NAS: the man who fears Him and does what is right
KJV: him, and worketh righteousness, is
INT: him and works righteousness acceptable

Acts 13:41 V-PIM/P-1S
GRK: ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν
NAS: AND PERISH; FOR I AM ACCOMPLISHING A WORK
KJV: for I work a work in
INT: for a work work I in

Acts 18:3 V-IIM/P-3P
GRK: αὐτοῖς καὶ ἠργάζετο ἦσαν γὰρ
NAS: he stayed with them and they were working, for by trade
KJV: and wrought: for
INT: them and worked they were indeed

Romans 2:10 V-PPM/P-DMS
GRK: παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν
NAS: to everyone who does good,
KJV: to every man that worketh good,
INT: to everyone that works good

Romans 4:4 V-PPM/P-DMS
GRK: τῷ δὲ ἐργαζομένῳ ὁ μισθὸς
NAS: Now to the one who works, his wage
KJV: Now to him that worketh is the reward
INT: the [one who] moreover works the reward

Romans 4:5 V-PPM/P-DMS
GRK: δὲ μὴ ἐργαζομένῳ πιστεύοντι δὲ
NAS: But to the one who does not work, but believes
KJV: But to him that worketh not, but
INT: however not does work believes however

Romans 13:10 V-PIM/P-3S
GRK: κακὸν οὐκ ἐργάζεται πλήρωμα οὖν
NAS: Love does no wrong
KJV: Love worketh no ill
INT: evil not does work [the] fulfillment therefore

1 Corinthians 4:12 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις
NAS: and we toil, working with our own
KJV: labour, working with our own
INT: and toil working with the own

1 Corinthians 9:6 V-PNM/P
GRK: ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι
NAS: a right to refrain from working?
KJV: power to forbear working?
INT: authority not to work

1 Corinthians 9:13 V-PPM/P-NMP
GRK: τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι τὰ ἐκ
NAS: that those who perform sacred services
KJV: that they which minister about holy things
INT: those sacred working the things of

1 Corinthians 16:10 V-PIM/P-3S
GRK: ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ
NAS: that he is with you without cause to be afraid, for he is doing the Lord's
KJV: for he worketh the work
INT: work of [the] Lord he works as also I

2 Corinthians 7:10 V-PIM/P-3S
GRK: σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται ἡ δὲ
NAS: to [the will] [of] God produces a repentance
INT: salvation without regret produces and

Galatians 6:10 V-PSM/P-1P
GRK: καιρὸν ἔχομεν ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν
NAS: opportunity, let us do good
KJV: opportunity, let us do good
INT: occasion we have we should work good

Ephesians 4:28 V-PPM/P-NMS
GRK: δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις
NAS: he must labor, performing with his own
KJV: let him labour, working with [his] hands
INT: however let him toil working with the own

Colossians 3:23 V-PMM/P-2P
GRK: ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε ὡς τῷ
NAS: you do, do your work heartily,
KJV: whatsoever ye do, do [it] heartily, as
INT: out of all heart work as to the

1 Thessalonians 2:9 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ
NAS: and hardship, [how] working night
KJV: travail: for labouring night and
INT: and day working for

1 Thessalonians 4:11 V-PNM/P
GRK: ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς ἰδίαις
NAS: to your own business and work with your hands,
KJV: and to work with your
INT: own and to work with the own

2 Thessalonians 3:8 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ
NAS: and hardship we [kept] working night
KJV: for nought; but wrought with labour
INT: and day working in order

2 Thessalonians 3:10 V-PNM/P
GRK: οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω
NAS: is not willing to work, then
KJV: would not work, neither should he eat.
INT: not does wish to work neither let him eat

2 Thessalonians 3:11 V-PPM/P-AMP
GRK: ἀτάκτως μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ περιεργαζομένους
NAS: an undisciplined life, doing no work
KJV: disorderly, working not at all,
INT: disorderly not at all working but being busybodies

2 Thessalonians 3:12 V-PPM/P-NMP
GRK: μετὰ ἡσυχίας ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν
NAS: Christ to work in quiet fashion
KJV: quietness they work, and eat
INT: with quietness working of themselves

Hebrews 11:33 V-AIM-3P
GRK: κατηγωνίσαντο βασιλείας εἰργάσαντο δικαιοσύνην ἐπέτυχον
NAS: kingdoms, performed [acts of] righteousness,
KJV: kingdoms, wrought righteousness,
INT: overcame kingdoms performed righteousness obtained

James 1:20 V-PIM/P-3S
GRK: θεοῦ οὐκ ἐργάζεται
NAS: of man does not achieve the righteousness
INT: of God not produces

James 2:9 V-PIM/P-2P
GRK: προσωπολημπτεῖτε ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε ἐλεγχόμενοι ὑπὸ
NAS: you show partiality, you are committing sin
KJV: ye have respect to persons, ye commit sin,
INT: you have partiality sin you commit being convicted by

2 John 1:8 V-AIM-1P
GRK: ἀπολέσητε ἃ εἰργασάμεθα ἀλλὰ μισθὸν
NAS: what we have accomplished, but that you may receive
KJV: those things which we have wrought, but
INT: you might lose what things we have accomplished but a reward

3 John 1:5 V-ASM-2S
GRK: ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἰς τοὺς
NAS: in whatever you accomplish for the brethren,
KJV: whatsoever thou doest to
INT: whatever if you might have did toward the

Revelation 18:17 V-PIM/P-3P
GRK: τὴν θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μακρόθεν
NAS: and as many as make their living by the sea,
KJV: and as many as trade by sea, stood
INT: the sea trade by of distance

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page