2039. ἐργασία (ergasia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2039. ἐργασία (ergasia) — 6 Occurrences

Luke 12:58 N-AFS
GRK: ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ'
NAS: [there] make an effort to settle
KJV: give diligence that thou mayest be delivered
INT: way give earnestness to be set free from

Acts 16:16 N-AFS
GRK: ἡμῖν ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν
NAS: much profit by fortune-telling.
KJV: masters much gain by soothsaying:
INT: us who gain much brought

Acts 16:19 N-GFS
GRK: ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενοι
NAS: that their hope of profit was gone,
KJV: of their gains was gone,
INT: hope of the profit of them having taken hold of

Acts 19:24 N-AFS
GRK: οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν
NAS: no little business to the craftsmen;
KJV: no small gain unto the craftsmen;
INT: no little business

Acts 19:25 N-GFS
GRK: ταύτης τῆς ἐργασίας ἡ εὐπορία
NAS: depends upon this business.
KJV: by this craft we have our
INT: this business the riches

Ephesians 4:19 N-AFS
GRK: ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης
NAS: to sensuality for the practice of every kind
KJV: to work all
INT: sensuality for [the] working of uncleaness all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page