ἀδελφῶν
Englishman's Concordance
ἀδελφῶν (adelphōn) — 21 Occurrences

Matthew 20:24 N-GMP
GRK: τῶν δύο ἀδελφῶν
NAS: with the two brothers.
KJV: against the two brethren.
INT: the two brothers

Matthew 25:40 N-GMP
GRK: τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν
NAS: of these brothers of Mine,
KJV: my brethren, ye have done
INT: of these the brothers of me the

Luke 21:16 N-GMP
GRK: γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν
NAS: by parents and brothers and relatives
KJV: parents, and brethren, and kinsfolks,
INT: parents and brothers and relatives

Acts 1:15 N-GMP
GRK: μέσῳ τῶν ἀδελφῶν εἶπεν ἦν
NAS: up in the midst of the brethren (a gathering
INT: [the] midst of the brothers said was

Acts 3:22 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς
NAS: LIKE ME FROM YOUR BRETHREN; TO HIM YOU SHALL GIVE HEED
KJV: of your brethren, like unto me;
INT: from among the brothers of you like

Acts 7:37 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς
NAS: LIKE ME FROM YOUR BRETHREN.'
KJV: of your brethren, like unto me;
INT: from among the brothers of you like

Acts 10:23 N-GMP
GRK: τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ
NAS: with them, and some of the brethren from Joppa
KJV: and certain brethren from Joppa
INT: certain of the brothers those from

Acts 14:2 N-GMP
GRK: κατὰ τῶν ἀδελφῶν
NAS: them against the brethren.
KJV: evil affected against the brethren.
INT: against the brothers

Acts 15:33 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς
NAS: [there], they were sent away from the brethren in peace
KJV: from the brethren unto
INT: from the brothers to the [ones]

Acts 15:40 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν
NAS: being committed by the brethren to the grace
KJV: by the brethren unto the grace
INT: by the brothers

Acts 16:2 N-GMP
GRK: καὶ Ἰκονίῳ ἀδελφῶν
NAS: and he was well spoken of by the brethren who were in Lystra
KJV: of by the brethren that were at
INT: and Iconium brothers

Acts 28:21 N-GMP
GRK: τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ
NAS: have any of the brethren come here
KJV: any of the brethren that came
INT: any one of the brothers reported or

Romans 9:3 N-GMP
GRK: ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν
NAS: for the sake of my brethren, my kinsmen
KJV: for my brethren, my kinsmen
INT: for the brothers of me

1 Corinthians 16:11 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἀδελφῶν
NAS: to me; for I expect him with the brethren.
KJV: him with the brethren.
INT: with the brothers

1 Corinthians 16:12 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἀδελφῶν καὶ πάντως
NAS: to come to you with the brethren; and it was not at all
KJV: you with the brethren: but his will
INT: with the brothers and at all

Philippians 1:14 N-GMP
GRK: πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ
NAS: and that most of the brethren, trusting
KJV: And many of the brethren in the Lord,
INT: most of the brothers in [the] Lord

1 John 3:16 N-GMP
GRK: ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς
NAS: our lives for the brethren.
KJV: [our] lives for the brethren.
INT: for the brothers the lives

3 John 1:3 N-GMP
GRK: λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων
NAS: glad when brethren came
KJV: greatly, when the brethren came
INT: exceedingly coming [the] brothers and bearing witness

Revelation 12:10 N-GMP
GRK: κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ὁ
NAS: for the accuser of our brethren has been thrown
KJV: of our brethren is cast down,
INT: accuser of the brothers of us who

Revelation 19:10 N-GMP
GRK: καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν
NAS: of yours and your brethren who hold
KJV: of thy brethren that have
INT: and the brothers of you who

Revelation 22:9 N-GMP
GRK: καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν
NAS: of yours and of your brethren the prophets
KJV: and of thy brethren the prophets, and
INT: and of the brothers of you the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page