ἀδελφός
Englishman's Concordance
ἀδελφός (adelphos) — 43 Occurrences

Matthew 5:23 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει
NAS: remember that your brother has
KJV: that thy brother hath ought
INT: that the brother of you has

Matthew 10:2 N-NMS
GRK: Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ
NAS: and Andrew his brother; and James
KJV: Andrew his brother; James [the son] of
INT: Andrew the brother of him and

Matthew 10:2 N-NMS
GRK: Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ
NAS: and John his brother;
KJV: John his brother;
INT: John the brother of him

Matthew 10:21 N-NMS
GRK: παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς
NAS: Brother will betray brother
KJV: And the brother shall deliver up
INT: will deliver up moreover brother brother to

Matthew 12:50 N-NMS
GRK: αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ
NAS: who is in heaven, he is My brother and sister
KJV: is my brother, and sister,
INT: he my brother and sister

Matthew 18:15 N-NMS
GRK: σὲ ὁ ἀδελφός σου ὕπαγε
NAS: If your brother sins , go
KJV: if thy brother shall trespass against
INT: you the brother of you go

Matthew 18:21 N-NMS
GRK: ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ
NAS: how often shall my brother sin
KJV: how oft shall my brother sin against
INT: me the brother of me and

Matthew 22:24 N-NMS
GRK: ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν
NAS: CHILDREN, HIS BROTHER AS NEXT OF KIN SHALL MARRY
KJV: children, his brother shall marry his
INT: will marry the brother of him the

Mark 3:35 N-NMS
GRK: θεοῦ οὗτος ἀδελφός μου καὶ
NAS: of God, he is My brother and sister
KJV: is my brother, and my
INT: of God he brother of me and

Mark 6:3 N-NMS
GRK: Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου καὶ
NAS: of Mary, and brother of James
KJV: of Mary, the brother of James, and
INT: of Mary and brother of James and

Mark 12:19 N-NMS
GRK: ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ
NAS: A MAN'S BROTHER DIES
KJV: If a man's brother die, and
INT: if of anyone a brother should die and

Mark 12:19 N-NMS
GRK: λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν
NAS: CHILD, HIS BROTHER SHOULD MARRY
KJV: that his brother should take his
INT: should take the brother of him the

Mark 13:12 N-NMS
GRK: καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς
NAS: Brother will betray brother
KJV: Now the brother shall betray
INT: and will deliver up brother brother to

Luke 15:27 N-NMS
GRK: ὅτι Ὁ ἀδελφός σου ἥκει
NAS: And he said to him, 'Your brother has come,
KJV: Thy brother is come; and
INT: the brother of you is come

Luke 15:32 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος
NAS: for this brother of yours
KJV: this thy brother was dead,
INT: because the brother of you this

Luke 17:3 N-NMS
GRK: ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου ἐπιτίμησον
NAS: If your brother sins,
KJV: If thy brother trespass against
INT: should sin the brother of you rebuke

Luke 20:28 N-NMS
GRK: ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων
NAS: A MAN'S BROTHER DIES,
KJV: If any man's brother die, having
INT: If anyone's brother should die having

Luke 20:28 N-NMS
GRK: λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν
NAS: AND HE IS CHILDLESS, HIS BROTHER SHOULD MARRY
KJV: that his brother should take his wife,
INT: should take the brother of him the

John 1:40 N-NMS
GRK: Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου
NAS: Simon Peter's brother.
KJV: Simon Peter's brother.
INT: Andrew the brother of Simon Peter

John 6:8 N-NMS
GRK: Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου
NAS: Simon Peter's brother, said to Him,
KJV: Simon Peter's brother, saith unto him,
INT: Andrew the brother of Simon Peter

John 11:2 N-NMS
GRK: ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει
NAS: whose brother Lazarus
KJV: hair, whose brother Lazarus was sick.)
INT: whose brother Lazarus was sick

John 11:21 N-NMS
GRK: ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου
NAS: here, my brother would not have died.
KJV: here, my brother had not
INT: would have died the brother of me

John 11:23 N-NMS
GRK: Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου
NAS: said to her, Your brother will rise again.
KJV: Thy brother shall rise again.
INT: Will rise again the brother of you

John 11:32 N-NMS
GRK: ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός
NAS: here, my brother would not have died.
KJV: here, my brother had not
INT: died the brother

Romans 14:15 N-NMS
GRK: βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται
NAS: of food your brother is hurt,
KJV: if thy brother be grieved with
INT: food the brother of you is grieved

Romans 14:21 N-NMS
GRK: ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει
NAS: [to do anything] by which your brother stumbles.
KJV: thy brother stumbleth,
INT: what the brother of you stumbles

Romans 16:23 N-NMS
GRK: Κούαρτος ὁ ἀδελφός
NAS: greets you, and Quartus, the brother.
KJV: and Quartus a brother.
INT: Quartus the brother

1 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: Σωσθένης ὁ ἀδελφὸς
NAS: of God, and Sosthenes our brother,
KJV: and Sosthenes [our] brother,
INT: Sosthenes the brother

1 Corinthians 5:11 N-NMS
GRK: ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ
NAS: so-called brother if
KJV: that is called a brother be
INT: if anyone brother designated be either

1 Corinthians 6:6 N-NMS
GRK: ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ
NAS: but brother goes to law with brother,
KJV: But brother goeth to law with
INT: But brother with brother

1 Corinthians 7:12 N-NMS
GRK: εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει
NAS: that if any brother has a wife
KJV: the Lord: If any brother hath a wife
INT: If any brother wife has

1 Corinthians 7:15 N-NMS
GRK: δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ
NAS: let him leave; the brother or
KJV: let him depart. A brother or
INT: is under bondage the brother or the

1 Corinthians 8:11 N-NMS
GRK: γνώσει ὁ ἀδελφὸς δι' ὃν
NAS: is ruined, the brother for whose
KJV: shall the weak brother perish, for
INT: knowledge the brother for whom

2 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς τῇ ἐκκλησίᾳ
NAS: and Timothy [our] brother, To the church
KJV: Timothy [our] brother, unto the church
INT: Timothy the brother to the church

Ephesians 6:21 N-NMS
GRK: ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς
NAS: the beloved brother and faithful
KJV: a beloved brother and
INT: the beloved brother and faithful

Colossians 1:1 N-NMS
GRK: Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς
NAS: of God, and Timothy our brother,
KJV: and Timotheus [our] brother,
INT: Timothy the brother

Colossians 4:7 N-NMS
GRK: ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς
NAS: [our] beloved brother and faithful
KJV: [who is] a beloved brother, and
INT: the beloved brother and faithful

Philemon 1:1 N-NMS
GRK: Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς Φιλήμονι τῷ
NAS: and Timothy our brother, To Philemon
KJV: Timothy [our] brother, unto Philemon
INT: Timothy the brother to Philemon the

James 1:9 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς
NAS: But the brother of humble
KJV: Let the brother of low degree rejoice
INT: moreover the brother of low degree

James 2:15 N-NMS
GRK: ἐὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ
NAS: If a brother or sister
KJV: If a brother or sister
INT: Now if a brother or a sister

2 Peter 3:15 N-NMS
GRK: ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ
NAS: our beloved brother Paul,
KJV: our beloved brother Paul also
INT: beloved of us brother Paul according to

Jude 1:1 N-NMS
GRK: Χριστοῦ δοῦλος ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου
NAS: Christ, and brother of James,
KJV: and brother of James,
INT: Christ servant brother moreover of James

Revelation 1:9 N-NMS
GRK: Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ
NAS: I, John, your brother and fellow partaker
KJV: also am your brother, and companion
INT: John the brother of you also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page