Revelation 1:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1473 [e]Ἐγὼ
Egō
IPPro-N1S
2491 [e]Ἰωάννης,
Iōannēs
John,N-NMS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
80 [e]ἀδελφὸς
adelphos
brotherN-NMS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of you,PPro-G2P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4791 [e]συνκοινωνὸς
synkoinōnos
fellow-partakerN-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
2347 [e]θλίψει
thlipsei
tribulationN-DFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
932 [e]βασιλείᾳ
basileia
kingdomN-DFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5281 [e]ὑπομονῇ
hypomonē
enduranceN-DFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
2424 [e]Ἰησοῦ,
Iēsou
Jesus,N-DMS
1096 [e]ἐγενόμην
egenomēn
wasV-AIM-1S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
3520 [e]νήσῳ
nēsō
islandN-DFS
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
2564 [e]καλουμένῃ
kaloumenē
calledV-PPM/P-DFS
3963 [e]Πάτμῳ
Patmō
Patmos,N-DFS
1223 [e]διὰ
dia
on account ofPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3056 [e]λόγον
logon
wordN-AMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3141 [e]μαρτυρίαν
martyrian
testimonyN-AFS
2424 [e]Ἰησοῦ.
Iēsou
of Jesus.N-GMS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:9 Greek NT: Nestle 1904
Ἐγὼ Ἰωάνης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συνκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐγὼ Ἰωάνης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συνκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐγὼ Ἰωάνης / Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συνκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ κοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ, διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ χριστοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐγώ Ἰωάννης ὁ ἀδελφός ὑμεῖς καί συγκοινωνός ἐν ὁ θλῖψις καί βασιλεία καί ὑπομονή ἐν Ἰησοῦς γίνομαι ἐν ὁ νῆσος ὁ καλέω Πάτμος διά ὁ λόγος ὁ θεός καί διά ὁ μαρτυρία Ἰησοῦς

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ καὶ ἀδελφὸς ὑμῶν, καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ, διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐγὼ Ἰωάννης ὁ καὶ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Revelation 1:9 Hebrew Bible
אני יוחנן אחיכם וגם חבר לכם בלחץ ובמלכות ובסבלנות למען ישוע המשיח הייתי באי אשר שמו פטמוס בעבור דבר האלהים ובעבור עדות ישוע המשיח׃

Revelation 1:9 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܐ ܝܘܚܢܢ ܗܘ ܐܚܘܟܘܢ ܘܒܪ ܫܘܬܦܟܘܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܡܤܝܒܪܢܘܬܐ ܕܒܝܫܘܥ ܗܘܝܬ ܒܓܙܪܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܛܡܘܤ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܛܠ ܤܗܕܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
I, John, your brother and fellow partaker in the tribulation and kingdom and perseverance which are in Jesus, was on the island called Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus.

King James Bible
I John, who also am your brother, and companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus Christ.

Holman Christian Standard Bible
I, John, your brother and partner in the tribulation, kingdom, and endurance that are in Jesus, was on the island called Patmos because of God's word and the testimony about Jesus.
Treasury of Scripture Knowledge

John. See on ver.

Revelation 1:4 John to the seven churches which are in Asia: Grace be to you, and …

companion.

Revelation 2:9,10 I know your works, and tribulation, and poverty, (but you are rich) …

Revelation 7:14 And I said to him, Sir, you know. And he said to me, These are they …

John 16:33 These things I have spoken to you, that in me you might have peace. …

Acts 14:22 Confirming the souls of the disciples, and exhorting them to continue …

Romans 8:17 And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; …

1 Corinthians 4:9-13 For I think that God has set forth us the apostles last, as it were …

Philippians 1:7 Even as it is meet for me to think this of you all, because I have …

Philippians 4:14 Notwithstanding you have well done, that you did communicate with my affliction.

2 Timothy 1:8 Be not you therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of …

2 Timothy 2:3-12 You therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ…

in the.

Revelation 3:10 Because you have kept the word of my patience, I also will keep you …

Revelation 13:10 He that leads into captivity shall go into captivity: he that kills …

Revelation 14:12 Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments …

Romans 2:7,8 To them who by patient continuance in well doing seek for glory and …

Romans 5:3,4 And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that …

Romans 8:25 But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.

2 Thessalonians 1:4,5 So that we ourselves glory in you in the churches of God for your …

2 Thessalonians 3:5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the …

Hebrews 10:36 For you have need of patience, that, after you have done the will …

James 5:7,8 Be patient therefore, brothers, to the coming of the Lord. Behold, …

for the word.

Revelation 1:2 Who bore record of the word of God, and of the testimony of Jesus …

Revelation 6:9 And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the …

Revelation 11:7 And when they shall have finished their testimony, the beast that …

Revelation 12:11,17 And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of …

Revelation 19:10 And I fell at his feet to worship him. And he said to me, See you …

Links
Revelation 1:9Revelation 1:9 NIVRevelation 1:9 NLTRevelation 1:9 ESVRevelation 1:9 NASBRevelation 1:9 KJVRevelation 1:9 Bible AppsRevelation 1:9 Biblia ParalelaRevelation 1:9 Chinese BibleRevelation 1:9 French BibleRevelation 1:9 German BibleBible Hub
Revelation 1:8
Top of Page
Top of Page