ἐγενόμην
Englishman's Concordance
ἐγενόμην (egenomēn) — 12 Occurrences

Acts 20:18 V-AIM-1S
GRK: πάντα χρόνον ἐγενόμην
KJV: after what manner I have been with
INT: whole time I was

Acts 26:19 V-AIM-1S
GRK: Ἀγρίππα οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ
NAS: Agrippa, I did not prove disobedient
KJV: O king Agrippa, I was not disobedient
INT: Agrippa not I was disobedient to the

Romans 10:20 V-AIM-1S
GRK: ζητοῦσιν ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ
NAS: WHO DID NOT SEEK ME, I BECAME MANIFEST
KJV: not; I was made manifest
INT: seeking revealed I became to those me

1 Corinthians 2:3 V-AIM-1S
GRK: τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς
KJV: And I was with you
INT: trembling much was with you

1 Corinthians 9:20 V-AIM-1S
GRK: καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις
NAS: To the Jews I became as a Jew, so
KJV: And unto the Jews I became as a Jew,
INT: And I became to the Jews

1 Corinthians 9:22 V-AIM-1S
GRK: ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν
NAS: To the weak I became weak,
KJV: To the weak became I as weak,
INT: I became to the weak

Colossians 1:23 V-AIM-1S
GRK: οὐρανόν οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος
NAS: I, Paul, was made a minister.
KJV: I Paul am made a minister;
INT: heaven of which became I Paul

Colossians 1:25 V-AIM-1S
GRK: ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος
NAS: Of [this church] I was made a minister
KJV: I am made a minister,
INT: of which became I minister

Revelation 1:9 V-AIM-1S
GRK: ἐν Ἰησοῦ ἐγενόμην ἐν τῇ
KJV: of Jesus Christ, was in the isle
INT: in Jesus was in the

Revelation 1:10 V-AIM-1S
GRK: ἐγενόμην ἐν πνεύματι
KJV: I was in the Spirit
INT: I was in [the] Spirit

Revelation 1:18 V-AIM-1S
GRK: ζῶν καὶ ἐγενόμην νεκρὸς καὶ
KJV: and was dead;
INT: living [one] and I became dead and

Revelation 4:2 V-AIM-1S
GRK: εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι
KJV: And immediately I was in the spirit:
INT: immediately I was in [the] Spirit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γηράσῃς — 1 Occ.
γηράσκον — 1 Occ.
ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page