γένησθε
Englishman's Concordance
γένησθε (genēsthe) — 8 Occurrences

Matthew 5:45 V-ASM-2P
GRK: ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ
KJV: That ye may be the children of your
INT: so that you might be sons of the

Matthew 18:3 V-ASM-2P
GRK: στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ
NAS: you are converted and become like
KJV: and become as
INT: you are converted and become as the

John 12:36 V-ASM-2P
GRK: υἱοὶ φωτὸς γένησθε Ταῦτα ἐλάλησεν
NAS: so that you may become sons
KJV: that ye may be the children
INT: sons of light you might become These things spoke

John 15:8 V-ASM-2P
GRK: φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί
NAS: fruit, and [so] prove to be My disciples.
KJV: fruit; so shall ye be my disciples.
INT: you should bear and you shall be to me disciples

Philippians 2:15 V-ASM-2P
GRK: ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ
NAS: so that you will prove yourselves to be blameless
KJV: That ye may be blameless and
INT: that you might be blameless and

Hebrews 6:12 V-ASM-2P
GRK: μὴ νωθροὶ γένησθε μιμηταὶ δὲ
KJV: That ye be not slothful,
INT: not sluggish you be imitators however

1 Peter 3:13 V-ASM-2P
GRK: ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε
NAS: you if you prove zealous
KJV: if ye be followers
INT: good zealous you should be

2 Peter 1:4 V-ASM-2P
GRK: διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ
NAS: so that by them you may become partakers
KJV: these ye might be partakers
INT: through these you might become of [the] divine partakers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1096
671 Occurrences


ἐγεγόνει — 1 Occ.
ἐγενήθη — 12 Occ.
ἐγενήθημεν — 7 Occ.
ἐγενήθην — 1 Occ.
ἐγενήθησαν — 6 Occ.
ἐγενήθητε — 5 Occ.
ἐγένεσθε — 4 Occ.
ἐγένετο — 202 Occ.
ἐγενόμην — 12 Occ.
ἐγένοντο — 13 Occ.
ἐγένου — 2 Occ.
ἐγίνετο — 4 Occ.
γεγενημένον — 1 Occ.
γεγενῆσθαι — 1 Occ.
γέγονα — 5 Occ.
γεγόναμεν — 2 Occ.
γέγοναν — 2 Occ.
γέγονας — 3 Occ.
γεγόνασιν — 2 Occ.
γεγόνατε — 2 Occ.
γεγόνει — 1 Occ.
γέγονεν — 31 Occ.
γεγονέναι — 4 Occ.
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένησθε — 8 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.
γένωμαι — 2 Occ.
γενώμεθα — 1 Occ.
γένωνται — 4 Occ.
γένοιτό — 17 Occ.
γενόμενα — 7 Occ.
γενόμεναι — 4 Occ.
γενομένην — 4 Occ.
γενομένης — 33 Occ.
γενομένων — 3 Occ.
γενόμενοι — 6 Occ.
γενομένοις — 3 Occ.
γενόμενον — 5 Occ.
γενόμενος — 26 Occ.
γενομένου — 7 Occ.
γίνεσθαι — 10 Occ.
γίνεσθε — 24 Occ.
γινέσθω — 7 Occ.
γίνεται — 26 Occ.
γινώμεθα — 2 Occ.
γίνωνται — 1 Occ.
γινόμενα — 4 Occ.
γινόμεναι — 1 Occ.
γινομένας — 1 Occ.
γινομένη — 2 Occ.
γινομένης — 1 Occ.
γινομένων — 1 Occ.
γινόμενοι — 2 Occ.
γινομένοις — 1 Occ.
γινόμενον — 4 Occ.
γινομένου — 1 Occ.
γίνου — 5 Occ.
Additional Entries
γεγονὼς — 1 Occ.
γεγονός — 8 Occ.
γεγονότας — 1 Occ.
γεγονότες — 2 Occ.
γεγονότι — 1 Occ.
γεγονυῖα — 1 Occ.
γενήσεσθε — 1 Occ.
γενήσεται — 9 Occ.
γενησόμενον — 1 Occ.
γενήσονται — 1 Occ.
γένηται — 46 Occ.
γενηθῆναι — 1 Occ.
γενήθητε — 1 Occ.
γενηθήτω — 8 Occ.
γενηθέντας — 1 Occ.
γενηθέντες — 2 Occ.
γενηθέντων — 1 Occ.
γενηθῶμεν — 1 Occ.
γενέσθαι — 37 Occ.
γενέσθω — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page