καλουμένῃ
Englishman's Concordance
καλουμένῃ (kaloumenē) — 6 Occurrences

Luke 1:36 V-PPM/P-DFS
GRK: αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ
NAS: in her old age; and she who was called barren
KJV: with her, who was called barren.
INT: to her who [was] called barren

Luke 8:2 V-PPM/P-NFS
GRK: Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή ἀφ'
NAS: Mary who was called Magdalene,
KJV: Mary called Magdalene,
INT: Mary who is called Magdalene from

Luke 10:39 V-PPM/P-NFS
GRK: ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ ἣ
NAS: She had a sister called Mary, who
KJV: had a sister called Mary, which
INT: she had a sister called Mary who

Acts 3:11 V-PPM/P-DFS
GRK: στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκθαμβοι
NAS: ran together to them at the so-called portico
KJV: the porch that is called Solomon's,
INT: porch called Solomon's greatly amazed

Acts 8:10 V-PPM/P-NFS
GRK: θεοῦ ἡ καλουμένη Μεγάλη
NAS: This man is what is called the Great
INT: of God which [is] called great

Revelation 1:9 V-PPM/P-DFS
GRK: νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ
NAS: was on the island called Patmos
KJV: in the isle that is called Patmos, for
INT: island which [is] called Patmos because of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2564
148 Occurrences


ἐκάλεσα — 1 Occ.
ἐκάλεσεν — 10 Occ.
ἐκάλουν — 2 Occ.
ἐκλήθη — 7 Occ.
ἐκλήθης — 2 Occ.
ἐκλήθητε — 7 Occ.
καλεῖ — 5 Occ.
καλεῖν — 1 Occ.
καλεῖσθαι — 3 Occ.
καλεῖται — 5 Occ.
καλεῖτε — 1 Occ.
καλέσαι — 4 Occ.
καλέσαντα — 1 Occ.
καλέσαντες — 1 Occ.
καλέσαντος — 4 Occ.
καλέσας — 6 Occ.
καλέσατε — 1 Occ.
καλέσητε — 1 Occ.
καλέσεις — 3 Occ.
Καλέσω — 1 Occ.
Κάλεσον — 1 Occ.
καλέσουσιν — 1 Occ.
καλῶν — 1 Occ.
καλουμένῃ — 6 Occ.
καλουμένην — 3 Occ.
καλουμένης — 1 Occ.
καλούμενον — 11 Occ.
καλούμενος — 7 Occ.
καλουμένου — 2 Occ.
καλοῦνται — 1 Occ.
καλοῦντες — 1 Occ.
καλοῦντος — 4 Occ.
καλοῦσα — 1 Occ.
κέκληκεν — 2 Occ.
κεκληκώς — 1 Occ.
κεκληκότι — 1 Occ.
κεκλημένων — 1 Occ.
κεκλημένοι — 3 Occ.
κεκλημένοις — 2 Occ.
κεκλημένος — 1 Occ.
κεκλημένους — 2 Occ.
κέκληταί — 2 Occ.
κληθῆναι — 3 Occ.
κληθῇς — 2 Occ.
κληθήσῃ — 2 Occ.
κληθήσεται — 11 Occ.
κληθήσονται — 2 Occ.
κληθῆτε — 2 Occ.
κληθεὶς — 2 Occ.
κληθὲν — 1 Occ.
κληθέντος — 1 Occ.
κληθῶμεν — 1 Occ.
Additional Entries
καλέσαντες — 1 Occ.
καλέσαντος — 4 Occ.
καλέσας — 6 Occ.
καλέσατε — 1 Occ.
καλέσητε — 1 Occ.
καλέσεις — 3 Occ.
Καλέσω — 1 Occ.
Κάλεσον — 1 Occ.
καλέσουσιν — 1 Occ.
καλῶν — 1 Occ.
καλουμένην — 3 Occ.
καλουμένης — 1 Occ.
καλούμενον — 11 Occ.
καλούμενος — 7 Occ.
καλουμένου — 2 Occ.
καλοῦνται — 1 Occ.
καλοῦντες — 1 Occ.
καλοῦντος — 4 Occ.
καλοῦσα — 1 Occ.
κέκληκεν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page