καλέσας
Englishman's Concordance
καλέσας (kalesas) — 6 Occurrences

Matthew 2:7 V-APA-NMS
GRK: Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους
NAS: secretly called the magi
KJV: when he had privily called the wise men,
INT: Herod secretly having called the magi

Luke 7:39 V-APA-NMS
GRK: Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν
NAS: when the Pharisee who had invited Him saw
KJV: which had bidden him
INT: Pharisee the [one] having invited him spoke

Luke 14:9 V-APA-NMS
GRK: καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι
NAS: and he who invited you both will come
KJV: And he that bade thee and
INT: and him having invited will say to you

Luke 19:13 V-APA-NMS
GRK: καλέσας δὲ δέκα
NAS: And he called ten of his slaves,
KJV: And he called his ten
INT: having called moreover ten

Galatians 1:15 V-APA-NMS
GRK: μου καὶ καλέσας διὰ τῆς
NAS: womb and called me through
KJV: womb, and called [me] by his
INT: of me and having called [me] by the

1 Peter 5:10 V-APA-NMS
GRK: χάριτος ὁ καλέσας ὑμᾶς εἰς
NAS: grace, who called you to His eternal
KJV: grace, who hath called us unto
INT: grace the [one] having called you to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2564
148 Occurrences


ἐκάλεσα — 1 Occ.
ἐκάλεσεν — 10 Occ.
ἐκάλουν — 2 Occ.
ἐκλήθη — 7 Occ.
ἐκλήθης — 2 Occ.
ἐκλήθητε — 7 Occ.
καλεῖ — 5 Occ.
καλεῖν — 1 Occ.
καλεῖσθαι — 3 Occ.
καλεῖται — 5 Occ.
καλεῖτε — 1 Occ.
καλέσαι — 4 Occ.
καλέσαντα — 1 Occ.
καλέσαντες — 1 Occ.
καλέσαντος — 4 Occ.
καλέσας — 6 Occ.
καλέσατε — 1 Occ.
καλέσητε — 1 Occ.
καλέσεις — 3 Occ.
Καλέσω — 1 Occ.
Κάλεσον — 1 Occ.
καλέσουσιν — 1 Occ.
καλῶν — 1 Occ.
καλουμένῃ — 6 Occ.
καλουμένην — 3 Occ.
καλουμένης — 1 Occ.
καλούμενον — 11 Occ.
καλούμενος — 7 Occ.
καλουμένου — 2 Occ.
καλοῦνται — 1 Occ.
καλοῦντες — 1 Occ.
καλοῦντος — 4 Occ.
καλοῦσα — 1 Occ.
κέκληκεν — 2 Occ.
κεκληκώς — 1 Occ.
κεκληκότι — 1 Occ.
κεκλημένων — 1 Occ.
κεκλημένοι — 3 Occ.
κεκλημένοις — 2 Occ.
κεκλημένος — 1 Occ.
κεκλημένους — 2 Occ.
κέκληταί — 2 Occ.
κληθῆναι — 3 Occ.
κληθῇς — 2 Occ.
κληθήσῃ — 2 Occ.
κληθήσεται — 11 Occ.
κληθήσονται — 2 Occ.
κληθῆτε — 2 Occ.
κληθεὶς — 2 Occ.
κληθὲν — 1 Occ.
κληθέντος — 1 Occ.
κληθῶμεν — 1 Occ.
Additional Entries
ἐκλήθητε — 7 Occ.
καλεῖ — 5 Occ.
καλεῖν — 1 Occ.
καλεῖσθαι — 3 Occ.
καλεῖται — 5 Occ.
καλεῖτε — 1 Occ.
καλέσαι — 4 Occ.
καλέσαντα — 1 Occ.
καλέσαντες — 1 Occ.
καλέσαντος — 4 Occ.
καλέσατε — 1 Occ.
καλέσητε — 1 Occ.
καλέσεις — 3 Occ.
Καλέσω — 1 Occ.
Κάλεσον — 1 Occ.
καλέσουσιν — 1 Occ.
καλῶν — 1 Occ.
καλουμένῃ — 6 Occ.
καλουμένην — 3 Occ.
καλουμένης — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page