κληθήσεται
Englishman's Concordance
κληθήσεται (klēthēsetai) — 11 Occurrences

Matthew 2:23 V-FIP-3S
GRK: ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται
NAS: the prophets: He shall be called a Nazarene.
KJV: He shall be called a Nazarene.
INT: that a Nazarene will he be called

Matthew 5:19 V-FIP-3S
GRK: ἀνθρώπους ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ
NAS: [to do] the same, shall be called least
KJV: so, he shall be called the least
INT: others least he will be called in the

Matthew 5:19 V-FIP-3S
GRK: οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ
NAS: and teaches [them], he shall be called great
KJV: [them], the same shall be called great
INT: this [one] great will be called in the

Matthew 21:13 V-FIP-3S
GRK: οἶκος προσευχῆς κληθήσεται ὑμεῖς δὲ
NAS: MY HOUSE SHALL BE CALLED A HOUSE
KJV: house shall be called the house
INT: a house of prayer will be called you however

Mark 11:17 V-FIP-3S
GRK: οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶσιν τοῖς
NAS: MY HOUSE SHALL BE CALLED A HOUSE
KJV: house shall be called of all
INT: a house of prayer will be called for all the

Luke 1:32 V-FIP-3S
GRK: υἱὸς Ὑψίστου κληθήσεται καὶ δώσει
NAS: He will be great and will be called the Son
KJV: and shall be called the Son
INT: Son of [the] Most High will he be called and will give

Luke 1:35 V-FIP-3S
GRK: γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ
NAS: Child shall be called the Son
KJV: thee shall be called the Son
INT: born holy one will be called Son of God

Luke 1:60 V-FIP-3S
GRK: Οὐχί ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης
NAS: No indeed; but he shall be called John.
KJV: Not [so]; but he shall be called John.
INT: No but he will be called John

Luke 2:23 V-FIP-3S
GRK: τῷ κυρίῳ κληθήσεται
NAS: THE WOMB SHALL BE CALLED HOLY
KJV: the womb shall be called holy
INT: to the Lord will be called

Romans 9:7 V-FIP-3S
GRK: Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα
NAS: ISAAC YOUR DESCENDANTS WILL BE NAMED.
KJV: thy seed be called.
INT: In Issac will be named to you a seed

Hebrews 11:18 V-FIP-3S
GRK: Ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα
NAS: YOUR DESCENDANTS SHALL BE CALLED.
KJV: thy seed be called:
INT: In Isaac will be called your offspring

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2564
148 Occurrences


ἐκάλεσα — 1 Occ.
ἐκάλεσεν — 10 Occ.
ἐκάλουν — 2 Occ.
ἐκλήθη — 7 Occ.
ἐκλήθης — 2 Occ.
ἐκλήθητε — 7 Occ.
καλεῖ — 5 Occ.
καλεῖν — 1 Occ.
καλεῖσθαι — 3 Occ.
καλεῖται — 5 Occ.
καλεῖτε — 1 Occ.
καλέσαι — 4 Occ.
καλέσαντα — 1 Occ.
καλέσαντες — 1 Occ.
καλέσαντος — 4 Occ.
καλέσας — 6 Occ.
καλέσατε — 1 Occ.
καλέσητε — 1 Occ.
καλέσεις — 3 Occ.
Καλέσω — 1 Occ.
Κάλεσον — 1 Occ.
καλέσουσιν — 1 Occ.
καλῶν — 1 Occ.
καλουμένῃ — 6 Occ.
καλουμένην — 3 Occ.
καλουμένης — 1 Occ.
καλούμενον — 11 Occ.
καλούμενος — 7 Occ.
καλουμένου — 2 Occ.
καλοῦνται — 1 Occ.
καλοῦντες — 1 Occ.
καλοῦντος — 4 Occ.
καλοῦσα — 1 Occ.
κέκληκεν — 2 Occ.
κεκληκώς — 1 Occ.
κεκληκότι — 1 Occ.
κεκλημένων — 1 Occ.
κεκλημένοι — 3 Occ.
κεκλημένοις — 2 Occ.
κεκλημένος — 1 Occ.
κεκλημένους — 2 Occ.
κέκληταί — 2 Occ.
κληθῆναι — 3 Occ.
κληθῇς — 2 Occ.
κληθήσῃ — 2 Occ.
κληθήσεται — 11 Occ.
κληθήσονται — 2 Occ.
κληθῆτε — 2 Occ.
κληθεὶς — 2 Occ.
κληθὲν — 1 Occ.
κληθέντος — 1 Occ.
κληθῶμεν — 1 Occ.
Additional Entries
κεκληκότι — 1 Occ.
κεκλημένων — 1 Occ.
κεκλημένοι — 3 Occ.
κεκλημένοις — 2 Occ.
κεκλημένος — 1 Occ.
κεκλημένους — 2 Occ.
κέκληταί — 2 Occ.
κληθῆναι — 3 Occ.
κληθῇς — 2 Occ.
κληθήσῃ — 2 Occ.
κληθήσονται — 2 Occ.
κληθῆτε — 2 Occ.
κληθεὶς — 2 Occ.
κληθὲν — 1 Occ.
κληθέντος — 1 Occ.
κληθῶμεν — 1 Occ.
καλλιέλαιον — 1 Occ.
κάλλιον — 1 Occ.
καλοδιδασκάλους — 1 Occ.
καλοποιοῦντες — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page