Ἀδελφέ
Englishman's Concordance
Ἀδελφέ (Adelphe) — 6 Occurrences

Luke 6:42 N-VMS
GRK: ἀδελφῷ σου Ἀδελφέ ἄφες ἐκβάλω
NAS: to your brother, 'Brother, let
KJV: brother, Brother, let me
INT: brother of you Brother Let [that] I might cast out

Acts 9:17 N-VMS
GRK: εἶπεν Σαοὺλ ἀδελφέ ὁ κύριος
NAS: on him said, Brother Saul,
KJV: him said, Brother Saul, the Lord,
INT: he said Saul brother the Lord

Acts 21:20 N-VMS
GRK: αὐτῷ Θεωρεῖς ἀδελφέ πόσαι μυριάδες
NAS: to him, You see, brother, how many
KJV: Thou seest, brother, how many
INT: to him You see brother how many myriads

Acts 22:13 N-VMS
GRK: μοι Σαοὺλ ἀδελφέ ἀνάβλεψον κἀγὼ
NAS: said to me, 'Brother Saul,
KJV: unto me, Brother Saul,
INT: to me Saul brother look up And I

Philemon 1:7 N-VMS
GRK: διὰ σοῦ ἀδελφέ
NAS: through you, brother.
KJV: by thee, brother.
INT: by you brother

Philemon 1:20 N-VMS
GRK: ναί ἀδελφέ ἐγώ σου
NAS: Yes, brother, let me benefit
KJV: Yea, brother, let me
INT: Yes brother I of you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page