4904. συνεργός (sunergos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4904. συνεργός (sunergos) — 13 Occurrences

Romans 16:3 Adj-AMP
GRK: Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν
NAS: and Aquila, my fellow workers in Christ
KJV: Aquila my helpers in Christ
INT: Aquila the fellow workers of me in

Romans 16:9 Adj-AMS
GRK: Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν
NAS: Urbanus, our fellow worker in Christ,
KJV: Urbane, our helper in Christ,
INT: Urbanus the fellow worker of us in

Romans 16:21 Adj-NMS
GRK: Τιμόθεος ὁ συνεργός μου καὶ
NAS: Timothy my fellow worker greets
KJV: Timotheus my workfellow, and Lucius,
INT: Timothy the fellow worker of me and

1 Corinthians 3:9 Adj-NMP
GRK: γάρ ἐσμεν συνεργοί θεοῦ γεώργιον
NAS: For we are God's fellow workers; you are God's
KJV: we are labourers together with God:
INT: indeed we are fellow workers God's field

2 Corinthians 1:24 Adj-NMP
GRK: πίστεως ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς
NAS: your faith, but are workers with you for your joy;
KJV: but are helpers of your joy:
INT: faith but fellow workers are of the

2 Corinthians 8:23 Adj-NMS
GRK: εἰς ὑμᾶς συνεργός εἴτε ἀδελφοὶ
NAS: [he is] my partner and fellow worker among
KJV: and fellowhelper concerning
INT: for you a fellow worker or brothers

Philippians 2:25 Adj-AMS
GRK: ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συστρατιώτην
NAS: my brother and fellow worker and fellow soldier,
KJV: and companion in labour, and
INT: brother and fellow worker and fellow soldier

Philippians 4:3 Adj-GMP
GRK: τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου ὧν
NAS: and the rest of my fellow workers, whose
KJV: my fellowlabourers, whose
INT: the rest of [the]fellow workers of me whose

Colossians 4:11 Adj-NMP
GRK: οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν
NAS: are the only fellow workers for the kingdom
KJV: only [are my] fellowworkers unto
INT: these only fellow workers for the

1 Thessalonians 3:2 N-AMS
GRK: ἡμῶν καὶ συνεργὸν τοῦ θεοῦ
INT: of us and fellow worker of God

Philemon 1:1 Adj-DMS
GRK: ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν
NAS: our beloved [brother] and fellow worker,
KJV: dearly beloved, and fellowlabourer,
INT: beloved and fellow worker of us

Philemon 1:24 Adj-NMP
GRK: Λουκᾶς οἱ συνεργοί μου
NAS: Demas, Luke, my fellow workers.
KJV: Lucas, my fellowlabourers.
INT: Luke the fellow workers of me

3 John 1:8 Adj-NMP
GRK: τοιούτους ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ
NAS: so that we may be fellow workers with the truth.
KJV: we might be fellowhelpers to the truth.
INT: such that fellow workers we might be with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page