συνήρχοντο
Englishman's Concordance
συνήρχοντο (synērchonto) — 1 Occurrence

Luke 5:15 V-IIM/P-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ
NAS: crowds were gathering to hear
KJV: multitudes came together to hear,
INT: him and were coming crowds great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page