συνελθούσαις
Englishman's Concordance
συνελθούσαις (synelthousais) — 1 Occurrence

Acts 16:13 V-APA-DFP
GRK: ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν
NAS: to the women who had assembled.
KJV: unto the women which resorted [thither].
INT: we spoke to those having gathered women

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page