λίαν
Englishman's Concordance
λίαν (lian) — 12 Occurrences

Matthew 2:16 Adv
GRK: μάγων ἐθυμώθη λίαν καὶ ἀποστείλας
NAS: by the magi, he became very enraged,
KJV: the wise men, was exceeding wroth,
INT: magi was enraged greatly and having sent forth

Matthew 4:8 Adv
GRK: ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν
NAS: took Him to a very high
KJV: up into an exceeding high mountain,
INT: a mountain high exceedingly and shows

Matthew 8:28 Adv
GRK: ἐξερχόμενοι χαλεποὶ λίαν ὥστε μὴ
NAS: out of the tombs. [They were] so extremely violent
KJV: the tombs, exceeding fierce,
INT: coming violent very so that not

Matthew 27:14 Adv
GRK: τὸν ἡγεμόνα λίαν
NAS: so the governor was quite amazed.
KJV: that the governor marvelled greatly.
INT: the governor exceedingly

Mark 1:35 Adv
GRK: πρωὶ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν
NAS: while it was still dark,
KJV: rising up a great while before day,
INT: very early in night still much having risen up he went out

Mark 6:51 Adv
GRK: ἄνεμος καὶ λίαν ἐκ περισσοῦ
NAS: stopped; and they were utterly astonished,
KJV: ceased: and they were sore amazed in
INT: wind And exceedingly in abundance

Mark 9:3 Adv
GRK: στίλβοντα λευκὰ λίαν οἷα γναφεὺς
NAS: radiant and exceedingly white,
KJV: became shining, exceeding white as
INT: shining white exceedingly such as a launderer

Mark 16:2 Adv
GRK: καὶ λίαν πρωὶ τῇ
NAS: Very early on the first
KJV: And very early in the morning
INT: And very early on the

Luke 23:8 Adv
GRK: Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν ἦν γὰρ
NAS: Now Herod was very glad when he saw
KJV: saw Jesus, he was exceeding glad: for
INT: Jesus rejoiced greatly he was indeed

2 Timothy 4:15 Adv
GRK: σὺ φυλάσσου λίαν γὰρ ἀντέστη
NAS: against him yourself, for he vigorously opposed
KJV: for he hath greatly withstood our
INT: you beware of exceedingly indeed he has opposed

2 John 1:4 Adv
GRK: Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα
NAS: I was very glad to find
KJV: I rejoiced greatly that I found
INT: I rejoiced exceedingly that I have found

3 John 1:3 Adv
GRK: ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν
NAS: For I was very glad when brethren
KJV: I rejoiced greatly, when the brethren
INT: I rejoiced indeed exceedingly coming [the] brothers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page