λῃστῶν
Englishman's Concordance
λῃστῶν (lēstōn) — 4 Occurrences

Matthew 21:13 N-GMP
GRK: ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν
NAS: but you are making it a ROBBERS' DEN.
KJV: it a den of thieves.
INT: have made a den of robbers

Mark 11:17 N-GMP
GRK: αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν
NAS: But you have made it a ROBBERS' DEN.
KJV: it a den of thieves.
INT: it a den of robbers

Luke 19:46 N-GMP
GRK: ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν
NAS: but you have made it a ROBBERS' DEN.
KJV: it a den of thieves.
INT: have made a den of robbers

2 Corinthians 11:26 N-GMP
GRK: ποταμῶν κινδύνοις λῃστῶν κινδύνοις ἐκ
NAS: dangers from robbers, dangers
KJV: [in] perils of robbers, [in] perils
INT: of rivers in perils of robbers in perils from [my own]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page