3027. λῃστής (léstés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3027. λῃστής (léstés) — 15 Occurrences

Matthew 21:13 N-GMP
GRK: ποιεῖτε σπήλαιον λῃστῶν
NAS: but you are making it a ROBBERS' DEN.
KJV: it a den of thieves.
INT: have made a den of robbers

Matthew 26:55 N-AMS
GRK: Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ
NAS: Me as [you would] against a robber? Every
KJV: as against a thief with swords
INT: As against a robber are you come out with

Matthew 27:38 N-NMP
GRK: αὐτῷ δύο λῃσταί εἷς ἐκ
NAS: two robbers were crucified
KJV: were there two thieves crucified
INT: him two robbers one at [the]

Matthew 27:44 N-NMP
GRK: καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ συσταυρωθέντες
NAS: The robbers who had been crucified
KJV: The thieves also, which
INT: also the robbers the [ones] having been crucified

Mark 11:17 N-GMP
GRK: αὐτὸν σπήλαιον λῃστῶν
NAS: But you have made it a ROBBERS' DEN.
KJV: it a den of thieves.
INT: it a den of robbers

Mark 14:48 N-AMS
GRK: Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ
NAS: Me, as [you would] against a robber?
KJV: as against a thief, with swords
INT: As against a robber are you come out with

Mark 15:27 N-AMP
GRK: σταυροῦσιν δύο λῃστάς ἕνα ἐκ
NAS: two robbers with Him, one
KJV: they crucify two thieves; the one on
INT: they crucify two robbers one at [the]

Luke 10:30 N-DMP
GRK: Ἰεριχὼ καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν οἳ
NAS: and fell among robbers, and they stripped
KJV: and fell among thieves, which stripped
INT: Jericho and robbers fell among who

Luke 10:36 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς λῃστάς
NAS: to the man who fell into the robbers' [hands]?
KJV: unto him that fell among the thieves?
INT: among the robbers

Luke 19:46 N-GMP
GRK: ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν
NAS: but you have made it a ROBBERS' DEN.
KJV: it a den of thieves.
INT: have made a den of robbers

Luke 22:52 N-AMS
GRK: Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ
NAS: as you would against a robber?
KJV: as against a thief, with swords
INT: As against a robber have you come out with

John 10:1 N-NMS
GRK: ἐστὶν καὶ λῃστής
NAS: he is a thief and a robber.
KJV: a thief and a robber.
INT: is and a robber

John 10:8 N-NMP
GRK: εἰσὶν καὶ λῃσταί ἀλλ' οὐκ
NAS: Me are thieves and robbers, but the sheep
KJV: thieves and robbers: but the sheep
INT: are and robbers but not

John 18:40 N-NMS
GRK: ὁ Βαραββᾶς λῃστής
NAS: Now Barabbas was a robber.
KJV: Barabbas was a robber.
INT: Barabbas a robber

2 Corinthians 11:26 N-GMP
GRK: ποταμῶν κινδύνοις λῃστῶν κινδύνοις ἐκ
NAS: dangers from robbers, dangers
KJV: [in] perils of robbers, [in] perils
INT: of rivers in perils of robbers in perils from [my own]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page