3581. ξένος (xenos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3581. ξένος (xenos) — 14 Occurrences

Matthew 25:35 Adj-NMS
GRK: ἐποτίσατέ με ξένος ἤμην καὶ
NAS: and you gave Me [something] to drink; I was a stranger, and you invited
KJV: drink: I was a stranger, and ye took
INT: you gave to drink me a stranger I was and

Matthew 25:38 Adj-AMS
GRK: σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν
NAS: did we see You a stranger, and invite
KJV: thee a stranger, and
INT: you saw we a stranger and took [you] in

Matthew 25:43 Adj-NMS
GRK: ξένος ἤμην καὶ
NAS: I was a stranger, and you did not invite
KJV: I was a stranger, and ye took
INT: a stranger I was and

Matthew 25:44 Adj-AMS
GRK: διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν
NAS: thirsty, or a stranger, or naked,
KJV: athirst, or a stranger, or naked,
INT: thirsting or a stranger or naked

Matthew 27:7 Adj-DMP
GRK: ταφὴν τοῖς ξένοις
NAS: Field as a burial place for strangers.
KJV: to bury strangers in.
INT: a burial place for the strangers

Acts 17:18 Adj-GNP
GRK: οἱ δέ Ξένων δαιμονίων δοκεῖ
NAS: to be a proclaimer of strange deities,--
KJV: a setter forth of strange gods:
INT: Others moreover Of foreign gods he seems

Acts 17:21 Adj-NMP
GRK: οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν
NAS: the Athenians and the strangers visiting
KJV: and strangers which
INT: the visiting strangers in nothing

Romans 16:23 Adj-NMS
GRK: Γαῖος ὁ ξένος μου καὶ
NAS: Gaius, host to me and to the whole
KJV: Gaius mine host, and of the whole
INT: Gaius the host of me and

Ephesians 2:12 Adj-NMP
GRK: Ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν
NAS: of Israel, and strangers to the covenants
KJV: and strangers from the covenants
INT: of Israel and strangers from the covenants

Ephesians 2:19 Adj-NMP
GRK: οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι
NAS: you are no longer strangers and aliens,
KJV: no more strangers and
INT: no longer are you strangers and aliens

Hebrews 11:13 Adj-NMP
GRK: ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί
NAS: and having confessed that they were strangers and exiles
KJV: that they were strangers and pilgrims
INT: having confessed that strangers and exiles

Hebrews 13:9 Adj-DFP
GRK: ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε
NAS: by varied and strange teachings;
KJV: with divers and strange doctrines. For
INT: various and strange not be carried about

1 Peter 4:12 Adj-GNS
GRK: γινομένῃ ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος
NAS: as though some strange thing were happening
KJV: as though some strange thing happened
INT: [which is] taking place as if a strange thing to you [is] happening

3 John 1:5 Adj-AMP
GRK: καὶ τοῦτο ξένους
NAS: and especially [when they are] strangers;
KJV: and to strangers;
INT: and they are strangers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page